Dubai

Dubay loqosu v? ?laq?dar nisanlar (Nisanlar) patentl?sdirilmisdir v? müst?sna olaraq Dubay Hökum?tin?, Turizm v? Ticar?t Marketinq Departamentin? (TTMD) m?xsusdur v? sur?tinin çixarilmasi, yenid?n yaradilmasi v? ya burada verilmis m?qs?dl?rd?n f?rqli m?qs?dl?rl? istifad? edilm?si qadagandir. Vaxtasiri olaraq, TTMD mü?yy?n Nisanlarin ictimaiyy?tin yükl?m?sin? v?/yaxud istifad? etm?sin? icaz? ver? bil?r v? bu istifad? s?rtl?ri bel? Nisanlarin istifad? edilm?si il? bagli icaz? v? m?hdudiyy?tl?ri t?nziml?y?c?k. TTMD bu istifad? s?rtl?rini ist?nil?n vaxt v? ?vv?lc?d?n bildiris verm?d?n d?yism?k v? d?yisdirilmis istifad? s?rtl?rini bu internet saytinda yerl?sdirm?k hüququna malikdir. Bu internet saytina bas ç?km? v?/yaxud yükl?m?, daxil olma v? ya Nisanlardan h?r hansi yolla istifad? etm? bu istifad? s?rtl?rini q?bul etm?nizi bildir?c?k.

I. M?HDUD ISTIFAD? ICAZ?SI

H?mis? burada verilmis Istifad? T?l?bl?rin? v? Istifad? M?hdudiyy?tl?rin? ?m?l etm?k s?rtil? Nisanlar ancaq asagidaki hallarda istifad? edil? bil?r: 

(a)  S?xsi, Qeyri-ticar?t m?qs?dil? istifad?: Nisanlar eksklüziv olmayan ?sasla, ancaq s?xsi, qeyri-ticar?t m?qs?dl?rl? istifad? edil? bil?r.  Burada veril?n icaz? h?r hansi dig?r s?xs? v?/yaxud mü?ssis?y? veril? v? ya köçürül? bilm?z.  Nisanlar üz?rind? sahiblik hüququ v? bütün hüquqlar h?mis? TTMD-n? m?xsus olacaq.  Nisanlarin ancaq burada göst?rilmis m?qs?dl?rl? istifad?sini t?min etm?k üçün bütün m?qs?d?uygun t?dbirl?r görülm?lidir v? Nisanlarin icaz?siz istifad?si qadagandir.

Yuxarida qeyd edilmis m?qs?dl?rd?n basqa Nisanlar TTMD-nin ?vv?lc?d?n alinmis icaz?si olmadan heç bir dig?r m?qs?dl? istifad? edil? bilm?z.

II. ISTIFAD? T?L?BL?RI

(a)  Brendl? bagli t?limatlar.  Nisanlar ancaq TTMD-nin t?chiz etdiyi t?limatlara ciddi ?m?l etm?kl? istifad? edil? bil?r. T?limatlarin lazimi qaydada t?tbiqi il? bagli h?r hansi suallar v? ya aydinlasdirmalar üçün lütf?n Dubaibrand@dubaitourism.ae ünvanina müraci?t edin.

(b)  T?yinat.  Nisanlarin istifad? edildiyi h?r hansi vasit?d? növb?ti ifad? veril?c?k: Dubay Loqosu Dubay Hökum?tinin, Turizm v? Ticar?t Marketinqi Departamentinin qeyd? alinmis ticar?t nisanidir v? Istifad? S?rtl?rind?  verilmis istifad? s?rtl?rin? uygun istifad? üçün icaz? verilmisdir.

III. ISTIFAD? M?HDUDIYY?TL?RI

(a)  Qeyri-ticar?t m?qs?dil? istifad?. Nisanlar TTMD-in yazili raziligi olmadan birbasa v? ya dolayi ticar?t m?nf??ti ?ld? etm?k üçün istifad? edilm?m?lidir.

(b)  Satis üçün t?qdim etm?m?. TTMD-in ?vv?lc?d?n alinmis yazili icaz?si olmadan Nisanlar satis üçün t?qdim edil?n m?hsullarda, m?s?l?n köyn?kl?rd?, fincanlarda, suvenirl?rd?, kartlarda v?/yaxud dig?r isteahsal edil?n mallarda istifad? edilm?m?lidir.

(c)  Reklam etm?m?.  Burada basqa s?rtl?r ir?li sürülm?dikd?, TTMD-in ?vv?lc?d?n alinmis yazili icaz?si olmadan Nisanlar h?r hansi reklam v? ya marketinq materiallarinda istifad? edilm?m?lidir.

(d)  Alçaldilmama. Nisanlar Dubay ?mirliyinin, Birl?smis ?r?b ?mirlikl?rinin v?/yaxud TTMD-in nüfuzuna, imicin? v? s?r?fin?  z?d? vuracaq v? ya gözd?n salacaq h?r hansi m?qs?dl? istifad? edilm?m?lidir v?/yaxud nüsx?si çixarilmamalidir.

(e) Ictimai h?ssasliq. Nisanlar siyasi c?h?td?n h?ssas, Birl?smis ?r?b ?mirlikl?rinin qanunlari v? ictimai siyas?tl?rin? uygun olmayan h?r hansi material v?/yaxud m?zmunla ?laq? yaradacaq h?r hansi s?kild? istifad? edilm?m?lidir.

(f)  Hüquqlarin mühafiz?si. Nisanlar TTMD-n Nisanlar üz?rind? v? ya Nisanlarla bagli, yaxud Nisanlarin d?y?ri il? bagli hüquqlarina h?r hansi m?nfi yolla t?sir ed?c?k v? ya dig?r üsulla TTMD-n? z?r?r g?tir?c?k qaydada istifad? edilm?m?lidir.   

(g)  Icaz? v? ya ?laq?l?ndirm?nin olmamasi. TTMD-nin ?vv?lc?d?n alinmis yazili icaz?si olmadan Nisanlar h?r hansi sirk?tin, m?hsul v? ya xidm?tin Dubay ?mirliyi, Dubay Hökum?ti v? ya TTMD il? ?laq?sini v? ya onlar t?r?find?n icaz? verilm?sin? ehyam vuran s?kild? istifad? olunmamalidir.  

(h)  D?yisiklik etm?m?. Nisanlar heç bir qaydada d?yisdirilm?m?li, k?silm?m?li, toxunulmamali, redakt? edilm?m?lidir v?/yaxud çevrilm?m?lidir.  TTMD-nin ?vv?lc?d?n alinmis yazili icaz?si olmadan Nisanlara ?saslanan v?/yaxud onun bir hiss?sinin daxil oldugu heç bir tör?m? Nisan yaradilmamalidir.

TTMD Nisanlarla bagli, lakin burada qeyd edilm?mis bütün hüquqlara malikdir v? Nisanlardan istifad? edilm?ni tam m?hdudlasdirmaq v?/yaxud s?raitd?n asili olaraq Nisanlardan istifad? il? ?laq?dar ?lav? m?hdudiyy?tl?r qoymaq hüququna malik olmalidir.

IV. TTMD Hüquqlari

(a)  Yoxlama hüququ.  TTMD Nisandan h?r istifad? halini yoxlamaq v?, öz müst?sna q?rari il?, Nisanlardan istifad?ni d?yism?k v?/yaxud d?rhal h?r hansi materialdan (r?q?msal formada olan v?/yaxud çap edilmis materialdan) çixarmanini ?mr etm?k hüququna malik olacaq.

(b)  Dayandirma v? son qoyma. TTMD ist?nil?n vaxt sizin Nisandan istifad?ni tam dayandirmagi v? TTMD-in q?rari il? Nisanlarin daxil oldugu bütün materiallari TTMD-n? qaytarmagi, yaxud m?hv etm?yi t?l?b ed? v? ya TTMD-in q?rari il? Nisanlarin v? Nisanlarin bütün nüsx?l?rinin dövriyy?d?n çixarilmasi üçün bütün m?ntiqli t?dbirl?ri gör? bil?r. Bel? bildirisi aldiqdan sonra Nisanlara verilmis bütün hüquqlar qüvv?d?n düsm?li v? heç bir növb?ti t?dbirl?r v? ya s?n?dl?r t?l?b etm?d?n TTMD-n? qaytarilmaldir.

V. SORGULAR.

Nisanlardan istifad? il? bagli h?r hansi ?lav? m?lumati almaq, yaxud Nisanlardan ümumi istifad? s?rtl?rin? daxil olmayan qaydada istifad? haqqinda sual verm?k üçün, lütf?n növb?ti ünvana müraci?t edin: 

Dubaibrand@dubaitourism.ae

Bunlar da xoşunuza gələ bilər
Dubay Qızıl Bazarı
Parıldayan hər şey
Dubay Qızıl Bazarının Xəzinələri
Dubay küçə üslubu ilə bağlı məsləhətlər
Dubay küçə üslubu ilə bağlı məsləhətlər
Stil İlahələrini necə gülümsəməyə vadar etmək olar
Dubay Dəbdəbəli Alış-veriş Təcrübələri
Dubay Dəbdəbəli Alış-veriş Təcrübələri
Əlavə bonusları olan alış-veriş
Aksessuarların alış-verişi
Daha İncə detallar
Unikal aksessuarlar üçün haraya getmək olar
Dubay ticarət mərkəzi bələdçisi
Dubayın alış-veriş mərkəzləri
Alış-veriş mərkəzləri şəhərinə xoş gəlmisiniz