Dit bevindt zich nu in uw favorieten!

Log in of maak een account aan om uw favorieten op te slaan en gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen.

AanmeldenRegistreren

Meld u aan om te liken

Meld u aan of registreer om deze content te liken

AanmeldenRegistreren

Gebruiksvoorwaarden

Lees onze Gebruiksvoorwaarden voor meer inzicht in de regels voor het gebruik van onze digitale platforms en producten.

Ga naar onderdeel

Achtergrond

In deze Gebruiksvoorwaarden betekenen "Dubai DET", "wij","we","onze"of"ons" Department of Economy and Tourism en diens aangesloten organisaties, waaronder Dubai Festivals and Retail Establishment en Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

In deze Gebruiksvoorwaarden (samen met hierin genoemde documenten) worden de gebruiksvoorwaarden uiteengezet waaronder u als gast of als geregistreerd gebruiker gebruik mag maken van:

(a) al onze websites (waaronder, maar niet beperkt tot, www.visitdubai.com) en alle  of hulpmiddelen die hierop te vinden zijn, inclusief diegenen die verstrekt zijn door aanbieders van diensten van derden (“onze Websites”); en
(b) al onze mobiele applicaties (waaronder, zonder beperking, de mobiele applicaties van Visit Dubai en Dubai Calendar) en alle hulpmiddelen die hierin te vinden zijn (onze “Mobiele Applicaties”);
(c) al onze social media-pagina's; en
(d) al onze technologische platforms.
(gezamenlijk aangeduid als"onze Platforms").

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van een van onze Platforms, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Platforms. Hieronder valt toegang tot, surfen op of registratie voor gebruik van onze Platforms. We raden u aan een exemplaar hiervan af te drukken voor naslag.

Door onze Platforms te gebruiken, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, moet u onze Platforms niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar onze Privacyverklaring, die eveneens van toepassing is op gebruik van onze Platforms. In onze Privacyverklaring, worden de voorwaarden uiteengezet waaronder we eventueel over u verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens verwerken. Door onze Platforms te gebruiken, bevestigt u dat u ermee instemt u aan onze Privacyverklaring te houden en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Als u niet instemt met de voorwaarden van onze Privacyverklaring mag u onze Platforms niet gebruiken.

Dubai DET of een externe dienstverlener kunnen tools of links naar andere websites, applicaties, bronnen en/of diensten aanbieden die geëxploiteerd worden door derde partijen en die gebruikt worden voor of anderszins geïntegreerd zijn in, of gekoppeld zijn aan, onze Platforms (elk aangeduid als "Externe Service"). Als u een leverancier van een Externe Service inzet, heeft u te maken met een derde partij, niet met Dubai DET. Als u ervoor kiest een Externe Service te gebruiken, dan zijn hierop de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van de Externe Service-leverancier van toepassing, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Lees de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van elke Externe Service die u gebruikt zorgvuldig door. Toegang tot en/of het gebruik van een Externe Service is voor uw eigen risico. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving aanvaardt Dubai DET geen enkele aansprakelijkheid en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor uw gebruik van een Externe Service, waaronder ook de juistheid, betrouwbaarheid of content van de Externe Service zijn begrepen. Indien de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden van een leverancier van een Externe Service strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden, dan zullen de gebruiksvoorwaarden van de Externe Service-leverancier bij gebruik van de Externe Service voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

Koppelingen naar de gebruiksvoorwaarden van Externe Service-leveranciers van een derde die van toepassing kunnen zijn op deze gebruiksvoorwaarden, bevatten, maar zijn niet beperkt tot:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Raadpleeg de website van de betreffende Externe Service-leverancier voor de nieuwste versies. Let wel: dit is geen alomvattende lijst. U bent ervoor verantwoordelijk om de nieuwste versies van elke Externe Service-leverancier te vinden en te raadplegen voordat u de Externe Services van die derde gebruikt. Hoewel wij alles in het werk stellen om te zorgen dat deze lijst actueel en volledig is, kunnen we dat niet garanderen.

Leeftijdsgrenzen

Als u jonger dan 21 jaar bent (een “Minderjarige”), mag u de Platforms alleen gebruiken onder toezicht van iemand met ouderlijk gezag of wettelijke voogdij (d.w.z. een ouder of voogd). Minderjarigen mogen onze Platforms alleen gebruiken met toestemming van hun ouder(s) of voogd(en) (“Ouderlijke toestemming”). Een Minderjarige mag onze Platforms alleen op geldige wijze gebruiken door het e-mailadres van een ouder of voogd te registreren op onze Platforms. Dat e-mailadres gebruiken we dan om toestemming te vragen bij de ouder of voogd om de Minderjarige te registreren. Pas na toezegging van die toestemming kan de Minderjarige zich registreren voor gebruik van onze Platforms.

Toegang tot onze Platforms

Wij garanderen niet dat onze Platforms of alle Content daarop altijd en ononderbroken beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze Platforms is tijdelijk toegestaan. Wij kunnen onze Platforms in hun geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of veranderen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u wanneer onze Platforms op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen voor toegang tot onze Platforms.

U bent er ook verantwoordelijk voor te garanderen dat alle personen die toegang hebben tot onze Platforms via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Dubai DET bezit (en is, indien van toepassing, de licentieverstrekker van) alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in de Content (zoals hieronder gedefinieerd), waarop de wetten en verdragen inzake auteursrechten van de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen van toepassing zijn. Al deze rechten worden voorbehouden.

In deze gebruiksvoorwaarden verstaan we onder "Intellectuele eigendomsrechten" intellectuele eigendomsrechten en hieronder valt: (i) auteursrecht, patenten, database-rechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, know-how en vertrouwelijke informatie (al dan niet geregistreerd); (ii) applicaties voor registratie en het recht om een verzoek tot registratie in te dienen, voor een ieder van deze rechten; (iii) al het overige intellectueel eigendom en gelijksoortige of dezelfde soort bescherming die waar dan ook ter wereld bestaan; en (iv) licenties, vergunningen of gebruikersrechten die door een bezitter van intellectueel eigendom van een derde zijn verkregen om de Content op onze Platforms te mogen gebruiken; 'onder 'Content' verstaan we onze Platforms, inclusief, maar niet beperkt tot de onderliggende HTML, tekst, afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten, digitale downloads, gegevensverzameling (evenals de indeling en lay-out van onze Platforms), software en andere inhoud, waaronder andere verleners van Externe Services, derden, die gepubliceerd worden en voor u beschikbaar worden gesteld op onze Platforms.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Content alleen reproduceren en weergeven voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Met uitzondering van de tijdelijke kopie in uw computercache en één permanente kopie voor persoonlijk gebruik, mag de Content niet geheel of gedeeltelijk of anderszins worden gebruikt, bewaard, gereproduceerd, gepubliceerd, veranderd of overgedragen in enige vorm of via enig middel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van de betreffende houder van de Intellectuele Eigendomsrechten of licentiegever.

U mag meer in het bijzonder geen Content gebruiken voor het opstellen, handhaven of verstrekken of bijstand verlenen bij het opstellen, handhaven of verstrekken van uw eigen publicaties, internetsite of ander distributiemiddel.

Als u een deel van onze Content afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze Content (waaronder zoals toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden) te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de Content die u hebt gemaakt vernietigen of aan ons terugsturen.

Niets dat op onze Platforms wordt weergegeven, moet worden beschouwd als een verlening van het recht op gebruik in verband met enig logo, masthead of handelsmerk dat hier wordt weergegeven, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de relevante eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of licentiegever.

Disclaimer

Onze Platforms worden door ons verstrekt op basis van 'koop op eigen bate en schade' en 'indien beschikbaar'

Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving sluit Dubai DET alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit, waaronder impliciete garanties over dienstverleners, competenties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze Platforms of Content. Dubai DET is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele punitieve schadevergoedingen en gevolgschade, contractueel (inclusief nalatigheid) of anderszins vastgelegd, die voortvloeit uit of verband houdt met:

 • gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, onze Platforms waaronder hulpmiddelen die gebruikt worden op of anderszins gekoppeld of geïntegreerd zijn met onze Platforms; of
 • gebruik van, of het afhankelijk zijn van Content getoond op onze Platforms waaronder Content die getoond wordt in hulpmiddelen die gebruikt of anderszins gekoppeld of geïntegreerd zijn met onze Platforms; of
 • gebruik van of afhankelijkheid van de content op websites die gekoppeld zijn aan onze Platforms; of
 • gebruik van of afhankelijkheid van de content of hulpmiddelen van een externe dienstenaanbieder die gekoppeld of geïntegreerd kan zijn met onze Platforms, waaronder zonder beperking enige financiële gegevens.

Als u een zakelijke gebruiker bent, wijzen wij u er in het bijzonder op dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

 • winstderving, verlies van verkoop, bedrijfsbelangen of inkomsten;
 • bedrijfsonderbrekingen;
 • verlies van geanticipeerde spaargelden;
 • gemiste bedrijfskansen, verlies van goodwill of reputatie; of
 • enig ander indirect of gevolgverlies of -schade.

Als u een particuliere gebruiker bent, wijzen wij u erop dat wij onze Platforms alleen voor huishoudelijk en privégebruik verstrekken. U stemt ermee in onze Platforms niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van bedrijfsbelangen, bedrijfsonderbreking of gemiste bedrijfskansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een virus, een Ddos ('distributed denial-of-service')-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan beschadigen of infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Platforms of het door u downloaden van content op onze Platforms of enige daarnaar gelinkte website.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content van websites die aan onze Platforms zijn gelinkt. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik daarvan.

De activiteiten of evenementen op onze Platforms kunnen ongeschikt zijn voor u of uw gezin. Dubai DET verstrekt geen advies over de (on)geschiktheid van dergelijke activiteiten of evenementen.

Dubai DET kan door geen enkele persoon of entiteit aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor letsel, verlies of schade die (vermoedelijk) direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de interpretatie van het materiaal van, of van de deelname aan een activiteit of evenement op onze Platforms. Dubai DET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen, nalatigheid of het advies van een derde partij die door Dubai DET werd voorgesteld aan gebruikers als onderdeel van of anderszins via onze Platforms.

Wijzigingen en updates in deze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door wijzigingen aan te brengen op deze pagina. Kijk van tijd tot tijd op deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die bindend voor u kunnen zijn.

Externe dienstenaanbieders van een derde partij kunnen van tijd tot tijd hun gebruiksvoorwaarden aanpassen en behouden zich hiertoe het recht voor. Dubai DET past deze veranderde voorwaarden wellicht niet te allen tijde direct aan en kan niet garanderen dat de hyperlinks naar de websites van de derde partij geldig en bruikbaar zijn.

Veranderingen en updates op onze Platforms

Wij kunnen onze Platforms van tijd tot tijd bijwerken en kunnen van tijd tot tijd de Content veranderen. Wij wijzen u er echter op dat de Content op onze Platforms op een bepaald moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn de Content of onze Platforms bij te werken. Wij garanderen niet dat onze Platforms of de Content daarop vrij is van fouten, weglatingen of defecten, al dan niet van wezenlijke aard, en accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband daarmee.

Niet blindelings vertrouwen op informatie

De Content op onze Platforms wordt verstrekt als algemene informatie. Deze is niet bedoeld als advies waarop u blindelings kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u overgaat tot of afziet van enige handeling op basis van de Content op onze Platforms.

Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Platforms bij te werken, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de Content van onze Platforms accuraat, volledig, authentiek, betrouwbaar, gepast, actueel is of in de juiste volgorde staat.

Virussen

Wij garanderen niet dat onze Platforms veilig zijn of vrij zijn van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform ten behoeve van toegang tot onze Platforms. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze Platforms niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander vijandig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Platforms, de server waarop de Platforms zijn opgeslagen, of de computer of database die met onze Platforms is verbonden. U mag onze Platforms niet aanvallen via een DoS ('denial-of-service')-aanval of een Ddos ('distributed denial- of service')-aanval. Door in strijd te handelen met deze bepaling begaat u een strafbaar feit op grond van de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten. Wij geven dergelijke schendingen aan bij de relevante wetshandhavende autoriteiten en zullen medewerking verlenen aan deze autoriteiten door het bekend maken van uw identiteit aan hen. In geval van een dergelijke schending, wordt uw recht op gebruik van onze Platforms onmiddellijk beëindigd.

Toepasselijk recht

Onze Platforms worden gecreëerd en beheerd door Dubai DET in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Derhalve zal de wetgeving van Dubai, en, waar van toepassing, de federale wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten deze gebruiksvoorwaarden beheersen, zonder toepassing van de wetsconflictbeginselen. We behouden ons het recht voor onze Platforms en deze gebruiksvoorwaarden op ieder willekeurig moment aan te passen.

Algemene voorwaarden gemeente Dubai - gebruik van Woestijnreservaat Dubai

 1. Houd u aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvereisten en leef alle relevante wetgeving na.
 2. Vervuil of beschadig de natuurlijke omgeving van het reservaat niet en gooi afval op de juiste manier weg.
 3. Leef de veiligheidsnormen voor dieren na en houd er rekening dierenbeweging, zoals van vogels en reptielen. Verniel geen nesten, doe jonge dieren geen pijn en probeer geen dieren te vangen. Breng in het geval van ongelukken of verwondingen waarbij dieren betrokken zijn de afdeling Milieu van de gemeente Dubai op de hoogte.
 4. Wijk niet af van de geplande route. Dit kan een bepaalde dieren- of plantensoort doden of beschadigen en kan het ecosysteem in de omgeving schade toebrengen.
 5. Maak geen harde geluiden en zorg ervoor dat het gebied zo stil mogelijk blijft. Volg de locatiespecifieke instructies op de borden.
  1.  

Neem contact met ons op

 Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar info@dubaitourism.ae of klik hier.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze Platforms.