Top Top

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen) informeren u over de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van (a) onze website, www.visitdubai.com (onze“Website”), inclusief alle microsites die deze bevat; en/of (b) onze mobiele applicatie (onze “Mobiele App”, samen met onze Website onze “Platforms”), als gast of als geregistreerde gebruiker. Onder gebruik van onze Platforms verstaan we het bezoek aan, surfen op of aanmelden voor gebruik van onze Platforms.

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na te lezen voordat u gebruik maakt van een van onze Platforms, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Platforms. We raden u aan een kopie te printen voor toekomstige verwijzing.

Door gebruik te maken van onze Platforms bevestigt u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt deze na te leven. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden moet u geen gebruik maken van onze Platforms.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze Platforms:

Ons Privacybeleid, zet de voorwaarden uiteen waarop we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen verwerken. Door gebruik te maken van onze Platforms stemt u in met een dergelijke verwerking en waarborgt u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Toegang tot onze Platforms

We garanderen niet dat onze Platforms of de inhoud hiervan, altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. Toegang tot onze Platforms wordt op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen elk onderdeel van onze Platforms zonder enige kennisgeving opschorten, beëindigen of aanpassen. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze Platforms om ongeacht welke reden, op enig moment of om voor ongeacht welke periode niet beschikbaar zijn.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen voor toegang tot onze Platforms.

U bent er ook voor verantwoordelijk te garanderen dat alle personen die toegang hebben tot onze Platforms via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

DTCM is eigenaar (en zoals van toepassing licentiehouder) van alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die beschermd wordt door wetgeving en verdragen inzake copyright, zowel internationaal als in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten betekent intellectuele eigendomsrechten en omvat:


(i) copyright, octrooien, databaserechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, know-how en vertrouwelijke informatie (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd); (ii) aanvragen voor registratie en het recht op registratieaanvraag voor al deze rechten; (iii) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die waar dan ook ter wereld bestaan; en (iv) alle licenties, vergunningen of rechten tot gebruik die verkregen zijn van een derde-eigenaar van intellectueel eigendom op het gebruik van de Content op Platforms.

Content betekent onze Platforms (inclusief, maar niet beperkt tot) de onderliggende HTML, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, knopiconen en afbeeldingen, audioclips, videoclips, digitale downloads, data-compilaties (evenals de organisatie en de lay-out van onze Platforms), software en andere content die gepubliceerd is op onze Platforms en die aan u beschikbaar wordt gesteld op onze Platforms.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in de gebruiksvoorwaarden, mag u de Content alleen reproduceren en weergeven voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Met uitzondering van de tijdelijke kopie in uw computercache en één permanente kopie voor persoonlijk gebruik, mag het materiaal niet geheel of gedeeltelijk of anderszins worden gebruikt, bewaard, gereproduceerd, gepubliceerd, veranderd of overgedragen in enige vorm of via enig middel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van de licentiegever.

U mag meer in het bijzonder geen Content gebruiken voor het opstellen, handhaven of verstrekken of bijstand verlenen bij het opstellen, handhaven of verstrekken van uw eigen publicaties, internetsite of ander distributiemiddel.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt vernietigen of aan ons terugsturen.

Niets dat op onze Platforms wordt weergegeven, moet worden beschouwd als een verlening van het recht op gebruik in verband met enig logo, masthead of handelsmerk dat wordt weergegeven op deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de relevante eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimer

Deze website wordt door DTCM "ongewijzigd" beschikbaar gesteld.

Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst DTCM alle overige uitdrukkelijke of impliciete waarborgen af, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde waarborgen van dienstenverleners, de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze Platforms of Content. DTCM is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke soort dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, contractueel (inclusief nalatigheid) of anders, zelfs indien het voorzienbare schade betreft, voortvloeiend uit of verband houdend met:

  • het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze Platforms; of
  • het gebruik van of het vertrouwen op enige content die wordt weergegeven op onze Platforms.

Als u een zakelijke gebruiker bent, wijzen wij u er in het bijzonder op dat wij niet aansprakelijk zijn voor:


  • winstderving, verlies van verkoop, bedrijfsbelangen of inkomsten;
  • bedrijfsonderbrekingen;
  • verlies van geanticipeerde spaargelden;
  • gemiste bedrijfskansen, verlies van goodwill of reputatie; of
  • enig ander indirect of gevolgverlies of -schade.

Als u een particuliere gebruiker bent, wijzen wij u erop dat wij onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik verstrekken. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van bedrijfsbelangen, bedrijfsonderbreking of gemiste bedrijfskansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een virus, een Ddos ('distributed denial-of-service')-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan beschadigen of infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Platforms of het door u downloaden van content op onze Platforms of enige daarnaar gelinkte website.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites met links op onze Platforms. Dergelijke links dienen niet te worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring voor deze gelinkte websites. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat na uw gebruik van deze websites.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door wijzigingen aan te brengen op deze pagina. Kijk zo nu en dan op deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die bindend voor u kunnen zijn.

Veranderingen aan onze Platforms

Het is mogelijk dat we onze Platforms van tijd tot tijd aanpassen en zo nu en dan wijzigingen aanbrengen aan de inhoud. Wij wijzen u er echter op dat alle content op onze Platforms zo nu en dan achterhaald kan zijn en we niet verplicht zijn dit aan te passen. We garanderen niet dat onze Platforms, of enige content hierop, zonder fouten of weglatingen zijn.

Niet blindelings vertrouwen op informatie

De content die op onze Platforms verstrekt wordt is uitsluitend ten behoeve van algemene informatievoorziening. Het is niet bedoeld om betrouwbaar advies te verstrekken. U dient deskundig advies in te winnen voordat u al dan niet handelt op basis van de inhoud op onze Platforms.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Platforms bij te werken, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de inhoud van onze Platforms accuraat, volledig of up-to-date is.

Virussen

We garanderen niet dat onze Platforms veilig of vrij van bugs of virussen zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om zo toegang te verkrijgen tot onze Platforms. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U behoort geen misbruik te maken van onze Platforms door hier bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat schadelijk is of voor technische schade kan zorgen te plaatsen. U probeert niet onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Platforms, de server waar onze Platforms zijn opgeslagen of tot overige servers, computers of databases die verbonden zijn met onze Platforms. U dient onze Platforms niet aan te vallen door middel van een Ddos (distributed-denial-of-service)-aanval. Een overtreding van deze bepaling betekent dat u een strafbaar feit pleegt volgens de wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten. We geven een dergelijke overtreding aan bij de bevoegde wetshandhavingsinstanties en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt uw recht om gebruik te mogen maken van onze Platforms onmiddellijk.

Links naar onze Platforms

U kunt doorverwijzen naar onze homepage, mits u dit op eerlijke en wettige manier doet en onze reputatie niet schaadt of misbruikt. U mag geen link creëren die een vorm van samenwerking, toestemming of goedkeuring suggereert indien deze niet bestaat. U dient geen link naar onze site te creëren op een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet geframed worden op een andere site, u mag ook geen link creëren naar onderdelen van onze site die afwijken van de homepage. We behouden het recht om toestemming tot doorverwijzing zonder verdere berichtgeving in te trekken.

Links van derden en resources op onze site

Als onze Platforms links bevatten naar andere websites en resources die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de content van deze websites en resources.

Toepasselijk recht

Onze Platforms worden gecreëerd en beheerd door DTCM in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Derhalve zal de wetgeving van Dubai, en waar toepasselijk, de federale wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten deze vrijwaringsclausules beheersen, zonder toepassing van de wetsconflictbeginselen. We behouden ons het recht voor onze Platforms en deze vrijwaringsclausules, en algemene voorwaarden op ieder willekeurig moment aan te passen.

Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar info@dubaitourism.ae .

Hartelijk dank voor uw bezoek aan ons Platform.