Gebruiksvoorwaarden

Laatst aangepast: 14 augustus 2018 bekijk gearchiveerde versies.

Achtergrond

In deze gebruiksvoorwaarden verstaan we onder “Dubai Tourism”, “Wij”, “wij”, “onze” of “ons” 'Department of Tourism and Commerce Marketing' en aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot, Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events en Dubai Calendar.

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met hierin genoemde documenten) bepalen de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik van mag maken van, als gast of als geregistreerd gebruiker:

(a) al onze websites (waaronder, maar niet beperkt tot, www.visitdubai.com) en alle microsites of hulpmiddelen die hierop te vinden zijn, inclusief diegenen die verstrekt zijn door aanbieders van diensten van derden (“onze Websites”); en
(b) al onze mobiele applicaties (waaronder, zonder beperking, de mobiele applicaties van Visit Dubai en Dubai Calendar) en alle hulpmiddelen die hierin te vinden zijn (onze “Mobiele Applicaties”);
(c) al onze social media-pagina's; en
(d) al onze technologische platforms.
(gezamenlijk aangeduid als"onze Platforms").

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na te lezen voordat u gebruik maakt van een van onze Platforms, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Platforms, hieronder valt toegang hebben tot, surfen op of registratie voor gebruik op onze Platforms. We raden u aan een kopie te printen voor toekomstige verwijzing.

Door gebruik te maken van onze Platforms bevestigt u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt deze na te leven. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden moet u geen gebruik maken van onze Platforms.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar ons Privacybeleid, dat eveneens van toepassing is op uw gebruik van onze Platforms. Ons Privacybeleid, zet de voorwaarden uiteen waarop we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, verwerken. Door gebruik te maken van onze Platforms bevestigt u dat u het eens bent met ons Privacybeleid en waarborgt u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Indien u niet instemt met onze Privacy Policy dient u geen gebruik te maken van onze Platforms.

Dubai Tourism, of een dienstenaanbieder van een derde partij kan hulpmiddelen of koppelingen naar andere websites bieden, hulpbronnen en/of diensten die door een derde partij worden beheerd die gebruikt worden op of anderszins zijn geïntegreerd of gekoppeld aan onze Platforms (elk is een "Externe Dienst"). Wanneer u met een dienstenaanbieder of Externe Dienst in zee gaat, dan communiceert u met een derde partij, niet met Dubai Tourism. Als u ervoor kiest een Externe Dienst te gebruiken, zal dergelijk gebruik onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze externe dienstverlener, die ook bij tijd en wijle aangepast zal worden. Gelieve de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van iedere Externe Dienst waar u gebruik van maakt te lezen en u zich hiervan op de hoogte te stellen. Toegang tot en/of gebruik van een Externe Dienst is voor uw eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Dubai Tourism geen verantwoordelijkheid dragen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw gebruik van een Externe Dienst, waaronder zonder beperking de juistheid, betrouwbaarheid of de content van een dergelijke Externe Dienst. Indien de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van een externe dienstenaanbieder niet strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden, dan zullen deze afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van de verlener van de Externe Dienst gelden wanneer men gebruik maakt van deze Externe Diensten.

Koppelingen naar de gebruiksvoorwaarden van externe dienstenaanbieders van een derde partij die van toepassing kunnen zijn op deze gebruiksvoorwaarden, bevatten, maar zijn niet beperkt tot:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
http://www.xe.com/legal/dfs.php
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Gelieve de website van de desbetreffende derde partij, de aanbieder van de Externe Diensten, te raadplegen voor de meest recente versies. Houd er rekening mee dat dit geen compleet overzicht is en het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versies van iedere externe dienstenaanbieder te vinden en te bekijken alvorens u gebruik maakt van de Externe Diensten van deze derde partij. Alhoewel we er alles aan doen om te zorgen dat dit overzicht actueel en volledig is, kunnen we dit niet garanderen.

Leeftijdsgrenzen

Indien je jonger dan 18 jaar (een “Minderjarige”) bent, mag je alleen gebruik maken van onze Platforms onder toezicht van een individu met ouderlijk toezicht of iemand die voogdijschap over je heeft (bijv. een ouder of voogd). (Een) Minderjarige(n) mag enkel gebruik maken van onze Platforms met toestemming van hun ouder(s) of voogd(en) (“Ouderlijke toestemming”). Een Minderjarige mag alleen geldig gebruik maken van onze Platforms door middel van registratie van het e-mailadres van een ouder of voogd op onze Platforms. We zullen dit e-mailadres gebruiken om toestemming voor de registratie van de Minderjarige te vragen aan de ouder of voogd. Pas na toestemming is verkregen zal het mogelijk zijn de Minderjarige te registreren voor gebruik van onze Platforms.

Toegang tot onze Platforms

We garanderen niet dat onze Platforms of de inhoud hiervan, altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. Toegang tot onze Platforms wordt op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen elk onderdeel van onze Platforms zonder enige kennisgeving opschorten, beëindigen of aanpassen. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze Platforms om welke reden, op welk moment of gedurende welke periode dan ook, niet beschikbaar zijn.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen voor toegang tot onze Platforms.

U bent er ook voor verantwoordelijk te garanderen dat alle personen die toegang hebben tot onze Platforms via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Dubai Tourism is eigenaar (en zoals van toepassing licentiehouder) van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder uiteengezet) van de inhoud (zoals hieronder uiteengezet) die beschermd wordt door wetgeving en verdragen inzake copyright, zowel internationaal als in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

In deze gebruiksvoorwaarden, verstaan we onder "Intellectueel eigendomsrecht" intellectueel eigendomsrecht en hieronder valt: (i) auteursrecht, patenten, database-rechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, know-how en vertrouwelijke informatie (al dan niet geregistreerd); (ii) applicaties voor registratie en het recht om een verzoek tot registratie in te dienen, voor een ieder van deze rechten; (iii) al het overige intellectueel eigendom en gelijksoortige of dezelfde soort bescherming die waar dan ook ter wereld bestaan; en (iv) licenties, vergunningen of gebruikersrechten die door een bezitter van intellectueel eigendom van derde partij zijn verkregen om de Content op onze Platforms te mogen gebruiken; 'onder 'Content' verstaan we onze Platforms, inclusief, maar niet beperkt tot de onderliggende HTML, tekst, afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten, digitale downloads, gegevensverzameling (evenals de indeling en lay-out van onze Platforms), software en andere inhoud, waaronder andere verleners van Externe Diensten, derden, die gepubliceerd worden en voor u beschikbaar worden gesteld op onze Platforms.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Content alleen reproduceren en weergeven voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Met uitzondering van de tijdelijke kopie in uw computercache en één permanente kopie voor persoonlijk gebruik, mag de inhoud niet geheel of gedeeltelijk of anderszins worden gebruikt, bewaard, gereproduceerd, gepubliceerd, veranderd of overgedragen in enige vorm of via enig middel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en de licentiegever.

U mag meer in het bijzonder geen Content gebruiken voor het opstellen, handhaven of verstrekken of bijstand verlenen bij het opstellen, handhaven of verstrekken van uw eigen publicaties, internetsite of ander distributiemiddel.

Als u een deel van onze Content afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze Content (waaronder zoals toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden) te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de Content die u hebt gemaakt vernietigen of aan ons terugsturen.

Niets dat op onze Platforms wordt weergegeven, moet worden beschouwd als een verlening van het recht op gebruik in verband met enig logo, masthead of handelsmerk dat hier wordt weergegeven, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de relevante eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of licentiegever.

Disclaimer

Onze Platforms worden aan ons verstrekt op 'as-is-' en 'zoals beschikbaar'- basis.

Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Dubai Tourism alle overige uitdrukkelijke of impliciete waarborgen af, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde waarborgen van dienstenverleners, de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze Platforms of Content. Dubai Tourism is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke soort dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, contractueel (inclusief nalatigheid) of anders, zelfs indien het voorzienbare schade betreft, voortvloeiend uit of verband houdend met:

  • gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, onze Platforms waaronder hulpmiddelen die gebruikt of anderszins gekoppeld zijn aan of geïntegreerd zijn in onze Platforms; of
  • gebruik van, of het afhankelijk zijn van Content getoond op onze Platforms waaronder Content die getoond wordt in hulpmiddelen die gebruikt of anderszins gekoppeld zijn aan of geïntegreerd zijn in onze Platforms; of
  • gebruik van of afhankelijkheid van de content op websites die gekoppeld zijn aan onze Platforms; of
  • gebruik van of afhankelijkheid van de content of hulpmiddelen van een externe dienstenaanbieder die gekoppeld of geintegreerd kan/kunnen zijn met onze Platforms, waaronder zonder beperking enige financiële gegevens.

Als u een zakelijke gebruiker bent, wijzen wij u er in het bijzonder op dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

  • winstderving, verlies van verkoop, bedrijfsbelangen of inkomsten;
  • bedrijfsonderbrekingen;
  • verlies van geanticipeerde spaargelden;
  • gemiste bedrijfskansen, verlies van goodwill of reputatie; of
  • enig ander indirect of gevolgverlies of -schade.

Als u een particuliere gebruiker bent, wijzen wij u erop dat wij onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik verstrekken. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van bedrijfsbelangen, bedrijfsonderbreking of gemiste bedrijfskansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een virus, een Ddos ('distributed denial-of-service')-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan beschadigen of infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Platforms of het door u downloaden van content op onze Platforms of enige daarnaar gelinkte website.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites met links naar onze Platforms. Dergelijke links dienen niet te worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring voor deze gelinkte websites. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat na uw gebruik van deze websites.

Activiteit(en) of evenement(en) die te zien zijn op onze Platforms zijn wellicht niet geschikt voor u of uw familie en Dubai Tourism informeert niet over het al dan niet geschikt zijn van (een) dergelijke activiteit(en) of evenement(en).

Dubai Tourism zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor een individu met elke vorm van letsel, schade, of aangebrachte beschadiging of vermeende schade direct of indirect aangebracht als gevolg van gebruik of interpretatie van de informatie, of door middel van deelname aan een willekeurige activiteit of evenement die te vinden zijn op onze Platforms. Dubai Tourism zal niet aansprakelijk zijn voor handelingen, nalatigheid of advies van een derde partij die door Dubai Tourism via onze Platforms aan gebruikers is gepresenteerd als onderdeel hiervan, of op een andere manier.

Wijzigingen een updates in deze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door wijzigingen aan te brengen op deze pagina. Kijk zo nu en dan op deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die bindend voor u kunnen zijn.

Externe dienstenaanbieders van een derde partij kunnen van tijd tot tijd hun gebruiksvoorwaarden aanpassen en behouden zich het recht voor om dit te doen. Dubai Tourism past deze veranderde voorwaarden wellicht niet te allen tijde direct aan en kan niet garanderen dat de hyperlinks naar de websites van de derde partij geldig en bruikbaar zijn.

Veranderingen en updates op onze Platforms

Het is mogelijk dat we onze Platforms van tijd tot tijd aanpassen en zo nu en dan wijzigingen aanbrengen aan de inhoud. Wij wijzen u er echter op dat alle content op onze Platforms zo nu en dan achterhaald kan zijn en we niet verplicht zijn dit aan te passen. We garanderen niet dat onze Platforms, of de inhoud hiervan, vrij zal zijn van fouten, weglatingen of gebreken, materieel of anderszins, en hebben geen verantwoordelijkheid of dragen geen aansprakelijkheid in verband hiermee.

Niet blindelings vertrouwen op informatie

De Content die op onze Platforms verstrekt wordt, is uitsluitend ten behoeve van algemene informatievoorziening. Het is niet bedoeld als betrouwbaar advies. U dient deskundig advies in te winnen voordat u al dan niet handelt op basis van de inhoud op onze Platforms.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Platforms bij te werken, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de inhoud van onze Platforms accuraat, volledig, authentiek, betrouwbaar, gepast, up-to-date of in de juiste volgorde is.

Virussen

We garanderen niet dat onze Platforms veilig of vrij van bugs of virussen zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om zo toegang te verkrijgen tot onze Platforms. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U behoort geen misbruik te maken van onze Platforms door hier bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te plaatsen dat schadelijk is of technische schade teweeg kan brengen. U probeert niet onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Platforms, tot de server waar onze Platforms zijn opgeslagen of tot overige servers, computers of databases die verbonden zijn met onze Platforms. U dient onze Platforms niet aan te vallen door middel van een Ddos (distributed-denial-of-service)-aanval. Een overtreding van deze bepaling betekent dat u een strafbaar feit pleegt volgens de wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten. We geven een dergelijke overtreding aan bij de bevoegde wetshandhavingsinstanties en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt uw recht om gebruik te mogen maken van onze Platforms onmiddellijk.

Links naar onze Platforms

U kunt doorverwijzen naar onze homepage, mits u dit op eerlijke en wettige manier doet en onze reputatie niet schaadt of misbruikt. U mag geen link creëren die een vorm van samenwerking, toestemming of goedkeuring suggereert indien deze niet bestaat. U dient geen link naar onze Platforms te creëren op een website die niet uw eigendom is. Onze Platforms mogen niet geframed worden op een andere site, u mag ook geen link creëren naar onderdelen van onze Platforms die afwijken van de homepage. We behouden het recht om toestemming tot doorverwijzing zonder verdere berichtgeving in te trekken.

Links van derden en hulpbronnen op onze Platforms

Als onze Platforms links bevatten naar andere websites en resources die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en hulpbronnen en dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor de inhoud van een degelijke derde partij.

Toepasselijk recht

Onze Platforms worden gecreëerd en beheerd door Dubai Tourism in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Derhalve zal de wetgeving van Dubai, en waar toepasselijk, de federale wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten deze gebruiksvoorwaarden beheersen, zonder toepassing van de wetsconflictbeginselen. We behouden ons het recht voor onze Platforms en deze gebruiksvoorwaarden op ieder willekeurig moment aan te passen.

Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar info@dubaitourism.ae .

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze Platforms.

Top