Top Top

Regulamin użytkowania

Regulamin użytkowania platformyNiniejszy regulamin użytkowania (łącznie z wszelkimi dokumentami wskazanymi w tym regulaminie) zawiera warunki korzystania z (a) naszej witryny www.visitdubai.com („Witryna”), w tym wszelkich jej podwitryn; oraz (b) naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja mobilna”, łącznie z witryną zwane „Platformami”) przez gościa i zarejestrowanego użytkownika. Korzystanie z Platform obejmuje przeglądanie i dostęp do Platform oraz rejestrację jako ich użytkownik.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszych Platform. Zalecamy wydrukowanie kopii regulaminu, aby mieć do niego dostęp w przyszłości.

Korzystając z naszych Platform, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin użytkowania i zgadza się jego przestrzegać. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszym regulaminem użytkowania, nie może korzystać z Platform.

Inne obowiązujące warunki

Niniejszy regulamin dotyczy poniższych dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania z naszych Platform:

Zasady ochrony prywatności, które określają warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika gromadzonych przez nas lub przez niego przekazanych. Korzystając z Platform, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych i zapewnia, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe.

Dostęp do naszych Platform

Nie gwarantujemy, że nasze Platformy lub ich treść będą zawsze dostępne lub że będą one działały bez zakłóceń. Dostęp do Platform ma charakter tymczasowy. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania udostępniania lub zmiany całej lub części Platform bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek przyczyn Platformy będą niedostępne w dowolnym czasie lub przez pewien czas.

Użytkownik ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania dostępu do Platform.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Platform, korzystając z łącza internetowego użytkownika, zapoznały się i przestrzegały niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących warunków i postanowień.

Prawa Własności Intelektualnej

DTCM jest właścicielem (i w odpowiednich przypadkach jest licencjobiorcą) wszystkich Praw Własności Intelektualnej zawartych w Treści, chronionych międzynarodowymi traktatami i przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dotyczących praw autorskich. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Prawa Własności Intelektualnej oznaczają prawa własności intelektualnej i obejmują:


(i) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych i prawa do znaków towarowych, wzornictwa, know-how i informacji poufnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych); (ii) wnioski o rejestrację i prawo do złożenia wniosku o rejestrację, dla każdego z tych praw (iii) wszystkie inne prawa własności intelektualnej i równoważne lub podobne formy ochrony istniejące wszędzie na świecie; i (iv) jakiekolwiek licencje, pozwolenia lub prawa do korzystania z Treści Platform, uzyskane przez stronę trzecią, będącą właścicielem własności intelektualnej.

Treść oznacza nasze Platformy, w tym między innymi związany z nimi kod HTML, tekst, grafikę, loga, ikony przycisków i obrazy, nagrania audio, nagrania video, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych (oraz strukturę i opracowanie graficzne Platform), oprogramowanie i inne treści publikowane na naszych Platformach, dostępne dla użytkownika na Platformach.

Z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy regulamin stanowi inaczej, dopuszcza się powielanie i publikowanie Treści wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek. Bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody lub pisemnej zgody naszego licencjodawcy, z wyjątkiem tymczasowych kopii przechowywanych w pamięci komputera użytkownika i pojedynczej kopii dla własnych celów, materiałów nie można w żaden inny sposób wykorzystywać, przechowywać, powielać, publikować, zmieniać ani przesyłać, w żadnej formie ani w żaden sposób, w całości ani w części.

W szczególności użytkownik nie może wykorzystywać żadnej Treści do przygotowania, aktualizowania czy dostarczania lub współudziału w przygotowaniu, aktualizacji lub dostarczaniu własnych publikacji, witryny internetowej lub innych środków dystrybucji.

Użytkownik, który drukuje, kopiuje lub pobiera jakąkolwiek część naszej witryny niezgodnie z niniejszym regulaminem, traci prawo korzystania z niej w trybie natychmiastowym i musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie wykonane kopie zgromadzonych materiałów.

Bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela Praw Własności Intelektualnej, żadnych treści wyświetlanych na naszych Platformach nie należy traktować jako przyznających prawo korzystania z logo, winiety czy znaku towarowego, wyświetlanych na niniejszej witrynie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza witryna dostarczana jest przez DTCM w stanie „tak jak jest”.

W pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, DTCM wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność oraz wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje dostawców usług, pokupności i przydatności do określonego celu, oświadczenia i inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszych Platform lub dowolnej ich Treści. DTCM nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i następcze szkody, z tytułu umowy (w tym zaniedbania) lub z innego tytułu, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, wynikające z poniższych przypadków lub w związku z nimi:

  • korzystanie z Platform lub niemożność korzystania z Platform;
  • korzystanie z treści wyświetlanej na Platformach lub poleganie na treści wyświetlanej na Platformach.

Użytkownicy biznesowi powinni pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za:


  • utratę zysków, sprzedaży, przychodów lub udziału w rynku;
  • zakłócenia w działalności;
  • utratę przewidywanych oszczędności;
  • utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub renomy;
  • żadne pośrednie i następcze straty i szkody.

Użytkownik-konsument powinien pamiętać, że Platformy przeznaczone są do domowego i osobistego użytku Użytkownik zobowiązuje się nie użytkować tych Platform do celów komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy odpowiedzialności za żadną utratę zysków, utratę kontraktów, zakłócenie działalności czy utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody powstałe działaniem wirusa, blokujących ataków rozpraszających typu (DDoS) lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inny materiał użytkownika, w wyniku korzystania z Platform lub pobierania treści z nich lub dowolnej witryny z nimi połączonej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści w witrynach powiązanych z naszymi Platformami. Łączy do takich witryn nie należy interpretować jako polecane przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Zmiany niniejszego regulaminu użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Zalecamy odwiedzanie tej strony, gdyż wprowadzone na niej zmiany są wiążące dla użytkownika.

Zmiany w naszych Platformach

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Platform co pewien czas i zmiany treści w każdej chwili. Niemniej należy pamiętać, że treści wyświetlane na Platformach mogą być nieaktualne i nie mamy obowiązku ich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że Platformy lub ich treści są wolne od błędów bądź pominięć.

Wiarygodność informacji

Treści naszych Platform są wyłącznie informacjami ogólnymi. Nie należy ich traktować jako porad, na których można polegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem jakichkolwiek działań, na podstawie treści naszych Platform, należy zasięgnąć profesjonalnej bądź specjalistycznej porady.

Mimo zasadnych starań, aby aktualizować informacje na Platformach, nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani poręczeń, wyrażonych lub dorozumianych, że treść na naszych Platformach jest dokładna, pełna i aktualna.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasze Platformy są bezpieczne i wolne od robaków i wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie swojego sprzętu elektronicznego, programów komputerowych i platformy komputerowej, w celu uzyskania dostępu do naszych Platform. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe użytkowanie Platform przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych groźnych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Niedozwolone są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Platform, serwera, na którym Platformy się znajdują, bądź innego serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z naszymi Platformami Nie jest dozwolone atakowanie Platform za pośrednictwem ataku typu odmowa usług bądź też rozproszonego blokującego serwis (DDoS). Niezastosowanie się do niniejszego postanowienia skutkuje pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności, zgodnie z przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie przypadki naruszenia prawa będą zgłaszane stosownym organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika. W przypadku takiego naruszenia dostęp użytkownika do witryny zostaje natychmiast zablokowany.

Łącza do naszych Platform

Użytkownik może umieścić łącza do naszej witryny pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, i nie szkodzi naszej renomie ani jej nie wykorzystuje do niewłaściwych celów. Użytkownik nie może umieszczać łączy, które sugerowałyby jakikolwiek rodzaj powiązania, zatwierdzenia czy wsparcia z naszej strony, w przypadku ich braku. Nie zezwala się na stosowanie łącza do naszej witryny, w witrynie, której użytkownik nie jest właścicielem. Nasza witryna nie może być wyświetlana w ramce innej witryny i zabrania się tworzenia łącza do jakichkolwiek części naszej witryny poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na umieszczanie łączy, bez uprzedzenia.

Łącza i zasoby stron trzecich w naszej witrynie

W przypadku, gdy nasze Platformy zawierają łącza do innych witryn i zasobów stron trzecich, łącza te mają służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprawujemy kontroli nad treścią tych witryn i zasobów.

Obowiązujące przepisy

Nasze Platformy zostały stworzone i są nadzorowane przez DTCM w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W związku z tym przepisy prawne Dubaju i w stosownych przypadkach przepisy federalne Zjednoczonych Emiratów Arabskich są rozstrzygające i regulują niniejsze zastrzeżenia, regulamin, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych Platformach, niniejszych zastrzeżeniach i regulaminie w każdej chwili.

Kontakt

Można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dubaitourism.ae .

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Platformy.