Już jest w ulubionych pozycjach!

Zaloguj się lub utwórz konto, aby zapisywać własne ulubione pozycje i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje.

Zaloguj sięZarejestruj się

Zaloguj się, aby polubić

Zaloguj lub zarejestruj się, aby polubić te treści

Zaloguj sięZarejestruj się

Regulamin użytkowania

Przeczytaj nasz regulamin użytkowania, aby lepiej zapoznać się z zasadami dotyczącymi korzystania z naszych platform i produktów cyfrowych.

Przejdź do sekcji

Wprowadzenie

W niniejszym Regulaminie użytkowania pojęcia „Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju ”, „my”, „nas”, „nasze” lub „nasz” oznaczają Departament Gospodarki i Turystyki oraz jego podmioty stowarzyszone, w tym między innymi Dubajską Instytucję ds. Festiwali i Handlu Detalicznego oraz Dubajską Korporację Turystyki, Marketingu i Handlu.

Niniejszy Regulamin użytkowania (włącznie z wszelkimi dokumentami, do których się odnosi) określa Regulamin użytkowania w charakterze gościa lub zarejestrowanego użytkownika:

(a) wszelkich naszych witryn (w tym między innymi www.visitdubai.com) i wszelkich zawartych w nich narzędzi, w tym tych dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców („nasze Witryny”); i
(b) wszelkich naszych aplikacji mobilnych (w tym między innymi aplikacji mobilnych Odwiedź Dubaj i Dubajski Kalendarz) oraz wszelkich zawartych w nich narzędzi (nasze „Aplikacje mobilne”);
(c) wszelkich naszych stron w mediach społecznościowych; oraz
(d) jakichkolwiek innych naszych platform technologicznych w dowolnej formie
(łącznie zwanych „naszymi Platformami”).

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Platform należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu użytkowania, gdyż ma on zastosowanie do użytkowania, dostępu do, przeglądania i rejestrowania się jako użytkownik naszych Platform.

Rozpoczęcie korzystania z Platform oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu użytkowania i zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszym Regulaminem użytkowania, nie może korzystać z Platform.

Inne obowiązujące warunki

Niniejszy regulamin użytkowania odnosi się do naszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności, które również ma zastosowanie do korzystania z naszych Platform. Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności określa warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika gromadzonych przez nas lub przez niego przekazanych. Korzystając z Platform, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności i zapewnia, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności, nie może korzystać z naszych Platform.

Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) lub zewnętrzny usługodawca może dostarczać narzędzia lub łącza do innych witryn, aplikacji, zasobów i/lub usług obsługiwanych przez strony trzecie, które zostały wykorzystane na naszych Platformach lub w inny sposób zintegrowane lub połączone z nimi (każda zwana „Usługą zewnętrzną”). Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z dostawcą Usługi zewnętrznej, wchodzi w interakcję ze stroną trzecią, a nie Departamentem Gospodarki i Turystyki Dubaju. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi zewnętrznej, takie użytkowanie będzie podlegać aktualizowanemu od czasu do czasu oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności i regulaminowi użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej. Użytkownik powinien przeczytać oraz znać oświadczenie dotyczące ochrony prywatności i regulamin użytkowania każdej Usługi zewnętrznej, z której korzysta. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi zewnętrznej i/lub z niej korzysta na własne ryzyko. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie odpowiadał za korzystanie z Usługi zewnętrznej przez użytkownika, w tym między innymi za poprawność, niezawodność lub zawartość takiej Usługi zewnętrznej. Jeśli postanowienia regulaminu użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej są sprzeczne z niniejszym regulaminem użytkowania, osobny regulamin użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej ma moc rozstrzygającą w zakresie korzystania z takich Usług zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono listę łączy do wybranych regulaminów użytkowania dostawców Usług zewnętrznych, które mogą mieć zastosowanie do niniejszego regulaminu użytkowania:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

W celu zapoznania się z najnowszymi wersjami dokumentów należy odwiedzić witrynę odpowiedniego dostawcy Usługi zewnętrznej. Uwaga: powyższa lista nie jest wyczerpująca. Użytkownik ma obowiązek znaleźć najnowsze wersje regulaminów każdego dostawcy Usługi zewnętrznej i zapoznać się z nimi przed korzystaniem z tych Usług zewnętrznych. Chociaż dopełniamy wszelkich starań, aby lista ta była aktualna i kompletna, nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie.

Ograniczenia wiekowe

Jeśli użytkownik jest w wieku poniżej 21 lat („Osoba niepełnoletnia”), może korzystać z naszych Platform tylko pod nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuńczą (tj. rodzica lub opiekuna). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych Platform tylko za zgodą rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów („Zgoda rodzicielska”). Osoba niepełnoletnia ma prawo korzystać z naszych Platform wyłącznie, rejestrując adres e-mail rodzica lub opiekuna poprzez nasze Platformy. Wykorzystamy ten adres e-mail w celu uzyskania od rodzica lub opiekuna zgody na rejestrację Osoby niepełnoletniej. Finalizacja rejestracji Osoby niepełnoletniej jako użytkownika naszych Platform będzie możliwa dopiero po uzyskaniu wspomnianej zgody.

Dostęp do naszych Platform

Nie gwarantujemy stałej dostępności Platform oraz ich Treści ani ich nieprzerwanego działania. Dostęp do Platform ma charakter tymczasowy. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania udostępniania lub zmiany całości lub części Platform bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej, jeśli z jakichkolwiek przyczyn Platformy będą niedostępne w dowolnym czasie lub przez pewien czas.

Użytkownik ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania dostępu do Platform.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszych Platform, korzystając z łącza internetowego użytkownika, zapoznały się z niniejszym regulaminem użytkowania, a także innymi obowiązującymi warunkami i postanowieniami oraz ich przestrzegały.

Prawa Własności Intelektualnej

Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) jest właścicielem (i w odpowiednich przypadkach licencjobiorcą) wszystkich Praw Własności Intelektualnej (zgodnie z definicją poniżej) zawartych w Treści (zgodnie z definicją poniżej), chronionych międzynarodowymi traktatami i przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącymi praw autorskich. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

W niniejszym regulaminie użytkowania „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa własności intelektualnej i obejmują: (i) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych i prawa do znaków towarowych, wzornictwa, know-how i informacji poufnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych); (ii) wnioski o rejestrację i prawo do złożenia wniosku o rejestrację, dla każdego z tych praw (iii) wszystkie inne prawa własności intelektualnej i równoważne lub podobne formy ochrony istniejące wszędzie na świecie; i (iv) jakiekolwiek licencje, pozwolenia lub prawa do korzystania z Treści Platform, uzyskane przez stronę trzecią, będącą właścicielem własności intelektualnej; „Treść” oznacza nasze Platformy, w tym między innymi związany z nimi kod HTML, tekst, grafikę, loga, ikony przycisków i obrazy, nagrania audio, nagrania video, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych (oraz strukturę i opracowanie graficzne Platform), oprogramowanie i inne treści, w tym dostawcy Usług zewnętrznych, publikowane na naszych Platformach i dostępne dla użytkownika na naszych Platformach.

Z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy regulamin stanowi inaczej, dopuszcza się powielanie i publikowanie Treści wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek. Bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody lub pisemnej zgody właściciela Praw Własności Intelektualnej bądź licencjodawcy, z wyjątkiem tymczasowych kopii przechowywanych w pamięci komputera użytkownika i pojedynczej kopii dla własnych celów, Treści nie można w żaden inny sposób wykorzystywać, przechowywać, powielać, publikować, zmieniać ani przesyłać, w żadnej formie ani w żaden sposób, w całości ani w części.

W szczególności użytkownik nie może wykorzystywać żadnej Treści do przygotowania, aktualizowania czy dostarczania lub współudziału w przygotowaniu, aktualizacji lub dostarczaniu własnych publikacji, witryny internetowej lub innych środków dystrybucji.

Użytkownik, który drukuje, kopiuje lub pobiera jakąkolwiek część naszych Treści niezgodnie z niniejszym regulaminem użytkowania, traci prawo korzystania z nich (w tym na mocy niniejszego regulaminu użytkowania) w trybie natychmiastowym i musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie wykonane kopie Treści.

Bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela Praw Własności Intelektualnej lub licencjodawcy żadnych treści wyświetlanych na naszych Platformach nie należy traktować jako przyznających prawo do korzystania z wyświetlanych na nich logo, winiet czy znaków towarowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dostarczamy Platformy „w stanie, w jakim są” i zależnie od dostępności.

W pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność oraz wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje dostawców usług, pokupności i przydatności do określonego celu, oświadczenia i inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Platform lub dowolnej ich Treści. Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i następcze szkody, z tytułu umowy (w tym zaniedbania) lub z innego tytułu, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, wynikające z poniższych przypadków lub w związku z nimi:

 • korzystanie lub niemożność korzystania z naszych Platform, w tym jakichkolwiek narzędzi używanych na Platformach lub w inny sposób z nimi powiązanych lub zintegrowanych;
 • poleganie na dowolnych Treściach wyświetlanych na naszych Platformach lub korzystanie z nich, włącznie z Treściami wyświetlanymi w jakichkolwiek narzędziach używanych na Platformach lub w inny sposób z nimi powiązanych; lub
 • poleganie na dowolnych treściach witryn powiązanych z naszymi Platformami lub korzystanie z nich; lub
 • poleganie na dowolnych treściach lub narzędziach dostawcy Usługi zewnętrznej, które mogą być powiązane lub zintegrowane z naszymi Platformami, w tym między innymi dane finansowe, lub korzystanie z nich.

Użytkownicy biznesowi powinni pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, przychodów lub udziału w rynku;
 • zakłócenia w działalności;
 • utratę przewidywanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub renomy;
 • żadne pośrednie i następcze straty i szkody.

Użytkownik-konsument powinien pamiętać, że Platformy są przeznaczone do domowego i osobistego użytku. Użytkownik zobowiązuje się nie użytkować tych Platform do celów komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy odpowiedzialności za żadną utratę zysków, utratę kontraktów, zakłócenie działalności czy utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przez wirusa, blokujące ataki rozpraszające typu DDoS lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inny materiał użytkownika, w wyniku korzystania z Platform lub pobierania treści z nich lub dowolnej witryny z nimi połączonej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści w witrynach powiązanych z Platformami. Łączy do takich witryn nie należy interpretować jako polecane przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Zajęcia lub imprezy prezentowane na naszych Platformach mogą nie być stosowne dla użytkownika lub jego rodziny, a Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju nie udziela informacji dotyczących stosowności lub niestosowności takich zajęć lub imprez.

Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za obrażenia, straty lub uszkodzenia poniesione lub rzekomo poniesione bezpośrednio lub pośrednio na skutek wykorzystywania lub interpretowania materiałów bądź jakichkolwiek zajęć lub imprez prezentowanych na naszych Platformach. Dubai DET nie ponosi odpowiedzialności za czynności, zaniechania lub porady jakiejkolwiek strony trzeciej przedstawionej użytkownikom przez Dubai DET w ramach naszych Platform lub za ich pośrednictwem.

Zmiany i aktualizacje niniejszego regulaminu użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu użytkowania w każdej chwili poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Zalecamy odwiedzanie tej strony, gdyż wprowadzone na niej zmiany są wiążące dla użytkownika.

Dostawcy usług zewnętrznych mogą od czasu do czasu zmieniać swoje regulaminy użytkowania i zastrzegają do tego prawo. Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) może nie zawsze aktualizować niniejszy regulamin tak, aby odzwierciedlał te zmiany niezwłocznie po ich wprowadzeniu, oraz nie gwarantuje ważności i użyteczności hiperłączy do witryn stron trzecich.

Zmiany i aktualizacje w naszych Platformach

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Platform co pewien czas i zmiany Treści w każdej chwili. Niemniej należy pamiętać, że Treści wyświetlane na Platformach mogą być nieaktualne i nie mamy obowiązku ich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że Platformy lub ich Treści są wolne od błędów, pominięć, wad istotnych lub innych oraz nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Wiarygodność informacji

Treści na Platformach są wyłącznie informacjami ogólnymi. Nie należy ich traktować jako porad, na których można polegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie Treści Platform należy zasięgnąć profesjonalnej bądź specjalistycznej porady.

Mimo zasadnych starań, aby aktualizować informacje na Platformach, nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani poręczeń, wyrażonych lub dorozumianych, że Treści naszych Platform są dokładne, kompletne, autentyczne, niezawodne, stosowne, aktualne lub przedstawione w odpowiedniej kolejności.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że Platformy są bezpieczne i wolne od robaków i wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie swojego sprzętu elektronicznego, programów komputerowych i platformy komputerowej, w celu uzyskania dostępu do Platform. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe użytkowanie Platform przez świadomie wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych groźnych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Niedozwolone są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Platform, serwera, na którym Platformy się znajdują bądź innego serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z Platformami. Nie jest dozwolone atakowanie Platform za pośrednictwem ataku typu odmowa usług bądź też rozproszonego blokującego serwis (DDoS). Niezastosowanie się do niniejszego postanowienia skutkuje pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności zgodnie z przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie przypadki naruszenia prawa będą zgłaszane stosownym organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, dostęp użytkownika do Platform zostaje natychmiast zablokowany.

Łącza do naszych Platform

Użytkownik może umieścić łącza do naszej strony głównej pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, i nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje do niewłaściwych celów. Użytkownik nie może umieszczać łączy, które sugerowałyby jakikolwiek rodzaj powiązania, zatwierdzenia czy wsparcia z naszej strony, w przypadku ich braku. Nie zezwala się na stosowanie łącza do naszych Platform w witrynie, której użytkownik nie jest właścicielem. Platformy nie mogą być wyświetlane w ramce innej witryny i zabrania się tworzenia łącza do jakichkolwiek części Platform poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania bez uprzedzenia pozwolenia na umieszczanie łączy.

Łącza i zasoby stron trzecich na naszych Platformach

Łącza i zasoby stron trzecich na naszych Platformach

W przypadku, gdy nasze Platformy zawierają łącza do innych witryn i zasobów stron trzecich, łącza te mają służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprawujemy kontroli nad treściami tych witryn i zasobów oraz nie ponosimy za nie wyrażonej ani dorozumianej odpowiedzialności.

Obowiązujące przepisy

Nasze Platformy zostały stworzone i są nadzorowane przez Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W związku z tym przepisy prawne Dubaju i w stosownych przypadkach przepisy federalne Zjednoczonych Emiratów Arabskich regulują niniejszy regulamin użytkowania, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych Platformach i niniejszym regulaminie użytkowania w dowolnej chwili.

Władze Miasta Dubaju – regulamin rezerwatu przyrody Dubai Desert Conservation Reserve

 1. Należy mieć na względzie wymagania dotyczące BHP oraz ochrony środowiska i przestrzegać wszelkich stosownych przepisów.
 2. Zabrania się powodowania szkód w naturalnym środowisku rezerwatu i jego zanieczyszczania. Należy odpowiednio utylizować wszelkie odpady.
 3. Odwiedzający muszą przestrzegać standardów dotyczących bezpieczeństwa fauny, biorąc pod uwagę ruch zwierząt, takich jak ptaki i gady. Zabrania się niszczenia gniazd, krzywdzenia młodych zwierząt lub podejmowania prób ich schwytania z jakiejkolwiek przyczyny. Należy poinformować Urząd Ochrony Środowiska Władz Miasta Dubaju o wszelkich wypadkach lub obrażeniach związanych z fauną.
 4. Nie należy zbaczać z wyznaczonej trasy, gdyż może to mieć negatywne lub śmiertelne skutki dla niektórych gatunków roślin lub zwierząt, a także wpływać negatywnie na miejscowy ekosystem.
 5. Podczas przebywania w rezerwacie należy unikać wydawania głośnych dźwięków i w miarę możliwości zachować ciszę. Odwiedzający powinni stosować się do zamieszczonych na znakach instrukcji dotyczących zachowania w danym obszarze.
  1.  

Kontakt

 Można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dubaitourism.ae lub klikając tutaj.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Platformy.