Regulamin użytkowania

Data ostatniej modyfikacji: 14 sierpnia 2018 r. wyświetl wersje archiwalne.

Wprowadzenie

W niniejszym regulaminie użytkowania pojęcia „Urząd Turystyki Dubaju”, „my”, „nas”, „nasze” lub „nasz” oznaczają Departament Turystyki, Marketingu i Handlu oraz jego podmioty stowarzyszone, w tym między innymi Dubajską Instytucję ds. Festiwali i Handlu Detalicznego, Dubajską Korporację Turystyki, Marketingu i Handlu, Dubajskie Wydarzenia Biznesowe i Dubajski Kalendarz.

Niniejszy regulamin użytkowania (włącznie z wszelkimi dokumentami, do których się odnosi) przedstawia regulamin użytkowania, w charakterze gościa lub zarejestrowanego użytkownika:

(a) wszelkich naszych witryn (w tym między innymi www.visitdubai.com) i wszelkich zawartych w nich mikrowitryn lub narzędzi, w tym tych dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców („nasze Witryny”); i
(b) wszelkich naszych aplikacji mobilnych (w tym między innymi aplikacji mobilnych Odwiedź Dubaj i Dubajski Kalendarz) oraz wszelkich zawartych w nich narzędzi (nasze „Aplikacje mobilne”);
(c) wszelkich naszych stron w mediach społecznościowych; oraz
(d) jakichkolwiek innych naszych platform technologicznych w dowolnej formie
(łącznie zwanych „naszymi Platformami”).

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Platform należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu użytkowania, gdyż ma on zastosowanie do użytkowania, dostępu do, przeglądania i rejestrowania się jako użytkownik naszych Platform. Zalecamy wydrukowanie kopii regulaminu, aby mieć do niego dostęp w przyszłości.

Korzystając z naszych Platform, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin użytkowania i zgadza się jego przestrzegać. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszym regulaminem użytkowania, nie może korzystać z Platform.

Inne obowiązujące warunki

Niniejszy regulamin użytkowania odnosi się do naszych Zasad ochrony prywatności, które również mają zastosowanie do korzystania z naszych Platform. Zasady ochrony prywatności określają warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika gromadzonych przez nas lub przez niego przekazanych. Korzystając z Platform, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Zasad ochrony prywatności i zapewnia, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi Zasadami ochrony prywatności, nie może korzystać z Platform.

Urząd Turystyki Dubaju lub zewnętrzny usługodawca może dostarczać narzędzia lub łącza do innych witryn, aplikacji, zasobów i/lub usług obsługiwanych przez strony trzecie, które zostały wykorzystane na naszych Platformach lub w inny sposób zintegrowane lub połączone z nimi (każda zwana „Usługą zewnętrzną”). Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z dostawcą Usługi zewnętrznej, wchodzi w interakcję ze stroną trzecią, a nie Urzędem Turystyki Dubaju. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi zewnętrznej, takie użytkowanie będzie podlegać aktualizowanym od czasu do czasu zasadom ochrony prywatności i regulaminowi użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej. Użytkownik powinien przeczytać oraz znać zasady ochrony prywatności i regulamin użytkowania każdej Usługi zewnętrznej, z której korzysta. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi zewnętrznej i/lub z niej korzysta na własne ryzyko. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Urząd Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie odpowiadał za korzystanie z Usługi zewnętrznej przez użytkownika, w tym między innymi za poprawność, niezawodność lub zawartość takiej Usługi zewnętrznej. Jeśli postanowienia regulaminu użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej są sprzeczne z niniejszym regulaminem użytkowania, osobny regulamin użytkowania dostawcy Usługi zewnętrznej ma moc rozstrzygającą w zakresie korzystania z takich Usług zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono listę łączy do wybranych regulaminów użytkowania dostawców Usług zewnętrznych, które mogą mieć zastosowanie do niniejszego regulaminu użytkowania:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
http://www.xe.com/legal/dfs.php
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

W celu zapoznania się z najnowszymi wersjami dokumentów należy odwiedzić witrynę odpowiedniego dostawcy Usługi zewnętrznej. Uwaga: powyższa lista nie jest wyczerpująca. Użytkownik ma obowiązek znaleźć najnowsze wersje regulaminów każdego dostawcy Usługi zewnętrznej i zapoznać się z nimi przed korzystaniem z tych Usług zewnętrznych. Chociaż dopełniamy wszelkich starań, aby lista ta była aktualna i kompletna, nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie.

Ograniczenia wiekowe

Jeśli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat („Osoba niepełnoletnia”), może korzystać z naszych Platform tylko pod nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuńczą (tj. rodzica lub opiekuna). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych Platform tylko za zgodą rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów („Zgoda rodzicielska”). Osoba niepełnoletnia ma prawo korzystać z naszych Platform wyłącznie, rejestrując adres e-mail rodzica lub opiekuna poprzez nasze Platformy. Wykorzystamy ten adres e-mail w celu uzyskania od rodzica lub opiekuna zgody na rejestrację Osoby niepełnoletniej. Finalizacja rejestracji Osoby niepełnoletniej jako użytkownika naszych Platform będzie możliwa dopiero po uzyskaniu wspomnianej zgody.

Dostęp do naszych Platform

Nie gwarantujemy, że nasze Platformy lub ich Treści będą zawsze dostępne lub że będą one działały bez zakłóceń. Dostęp do Platform ma charakter tymczasowy. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania udostępniania lub zmiany całej lub części Platform bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek przyczyn Platformy będą niedostępne w dowolnym czasie lub przez pewien czas.

Użytkownik ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania dostępu do Platform.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Platform, korzystając z łącza internetowego użytkownika, zapoznały się i przestrzegały niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących warunków i postanowień.

Prawa Własności Intelektualnej

Urząd Turystyki Dubaju jest właścicielem (i w odpowiednich przypadkach licencjobiorcą) wszystkich Praw Własności Intelektualnej (zgodnie z definicją poniżej) zawartych w Treści (zgodnie z definicją poniżej), chronionych międzynarodowymi traktatami i przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącymi praw autorskich. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

W niniejszym regulaminie użytkowania „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa własności intelektualnej i obejmują: (i) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych i prawa do znaków towarowych, wzornictwa, know-how i informacji poufnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych); (ii) wnioski o rejestrację i prawo do złożenia wniosku o rejestrację, dla każdego z tych praw (iii) wszystkie inne prawa własności intelektualnej i równoważne lub podobne formy ochrony istniejące wszędzie na świecie; i (iv) jakiekolwiek licencje, pozwolenia lub prawa do korzystania z Treści Platform, uzyskane przez stronę trzecią, będącą właścicielem własności intelektualnej; „Treść” oznacza nasze Platformy, w tym między innymi związany z nimi kod HTML, tekst, grafikę, loga, ikony przycisków i obrazy, nagrania audio, nagrania video, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych (oraz strukturę i opracowanie graficzne Platform), oprogramowanie i inne treści, w tym dostawcy Usług zewnętrznych, publikowane na naszych Platformach i dostępne dla użytkownika na Platformach.

Z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy regulamin użytkowania stanowi inaczej, dopuszcza się powielanie i publikowanie Treści wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek. Bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody lub pisemnej zgody odpowiedniego właściciela Praw Własności Intelektualnej lub licencjodawcy, z wyjątkiem tymczasowych kopii przechowywanych w pamięci komputera użytkownika i pojedynczej kopii dla własnych celów, Treści nie można w żaden inny sposób wykorzystywać, przechowywać, powielać, publikować, zmieniać ani przesyłać, w żadnej formie ani w żaden sposób, w całości ani w części.

W szczególności użytkownik nie może wykorzystywać żadnej Treści do przygotowania, aktualizowania czy dostarczania lub współudziału w przygotowaniu, aktualizacji lub dostarczaniu własnych publikacji, witryny internetowej lub innych środków dystrybucji.

Użytkownik, który drukuje, kopiuje lub pobiera jakąkolwiek część naszych Treści niezgodnie z niniejszym regulaminem użytkowania, traci prawo korzystania z nich (w tym na mocy niniejszego regulaminu użytkowania) w trybie natychmiastowym i musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie wykonane kopie Treści.

Bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela Praw Własności Intelektualnej lub licencjodawcy, żadnych treści wyświetlanych na naszych Platformach nie należy traktować jako przyznających prawo do korzystania z wyświetlanych na nich logo, winiet czy znaków towarowych.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Dostarczamy Platformy „w stanie, w jakim są” i zależnie od dostępności.

W pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa Urząd Turystyki Dubaju wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność oraz wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje dostawców usług, pokupności i przydatności do określonego celu, oświadczenia i inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszych Platform lub dowolnej ich Treści. Urząd Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i następcze szkody, z tytułu umowy (w tym zaniedbania) lub z innego tytułu, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, wynikające z poniższych przypadków lub w związku z nimi:

  • korzystanie lub niemożność korzystania z naszych Platform, w tym jakichkolwiek narzędzi używanych na Platformach lub w inny sposób z nimi powiązanych lub zintegrowanych;
  • korzystanie z lub poleganie na dowolnych Treściach wyświetlanych na naszych Platformach, włącznie z Treściami wyświetlanymi w jakichkolwiek narzędziach używanych na Platformach lub w inny sposób z nimi powiązanych; lub
  • korzystanie z lub poleganie na dowolnych treściach witryn powiązanych z naszymi Platformami; lub
  • korzystanie z lub poleganie na dowolnych treściach lub narzędziach dostawcy Usługi zewnętrznej, które mogą być powiązane lub zintegrowane z naszymi Platformami, w tym między innymi dane finansowe.

Użytkownicy biznesowi powinni pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • utratę zysków, sprzedaży, przychodów lub udziału w rynku;
  • zakłócenia w działalności;
  • utratę przewidywanych oszczędności;
  • utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub renomy;
  • żadne pośrednie i następcze straty i szkody.

Użytkownik-konsument powinien pamiętać, że Platformy przeznaczone są do domowego i osobistego użytku Użytkownik zobowiązuje się nie użytkować tych Platform do celów komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy odpowiedzialności za żadną utratę zysków, utratę kontraktów, zakłócenie działalności czy utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przez wirusa, blokujące ataki rozpraszające typu DDoS lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inny materiał użytkownika, w wyniku korzystania z Platform lub pobierania treści z nich lub dowolnej witryny z nimi połączonej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści w witrynach powiązanych z naszymi Platformami. Łączy do takich witryn nie należy interpretować jako polecane przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Zajęcia lub imprezy prezentowane na naszych Platformach mogą nie być stosowne dla użytkownika lub jego rodziny, a Urząd Turystyki Dubaju nie udziela informacji dotyczących stosowności lub niestosowności takich zajęć lub imprez.

Urząd Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za obrażenia, straty lub uszkodzenia poniesione lub rzekomo poniesione bezpośrednio lub pośrednio na skutek wykorzystywania lub interpretowania materiałów bądź jakichkolwiek zajęć lub imprez prezentowanych na naszych Platformach. Urząd Turystyki Dubaju nie ponosi odpowiedzialności za czynności, zaniechania lub porady jakiejkolwiek strony trzeciej przedstawionej użytkownikom przez Urząd Turystyki Dubaju w ramach naszych Platform lub za ich pośrednictwem.

Zmiany i aktualizacje niniejszego regulaminu użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Zalecamy odwiedzanie tej strony, gdyż wprowadzone na niej zmiany są wiążące dla użytkownika.

Dostawcy Usług zewnętrznych mogą od czasu do czasu zmieniać swoje regulaminy użytkowania i zastrzegają do tego prawo. Może zdarzyć się, że Urząd Turystyki Dubaju może nie zawsze zaktualizować niniejszy regulamin tak, aby odzwierciedlał te zmiany niezwłocznie po ich wprowadzeniu oraz Urząd Turystyki Dubaju nie gwarantuje ważności i użyteczności hiperłączy do witryn stron trzecich.

Zmiany i aktualizacje w naszych Platformach

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Platform co pewien czas i zmiany Treści w każdej chwili. Niemniej należy pamiętać, że Treści wyświetlane na Platformach mogą być nieaktualne i nie mamy obowiązku ich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że nasze Platformy ani ich Treści będą wolne od błędów, niedopatrzeń lub wad, czy to istotnych, czy innych, i nie ponosimy w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

Wiarygodność informacji

Treści naszych Platform są wyłącznie informacjami ogólnymi. Nie należy ich traktować jako porad, na których można polegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem jakichkolwiek działań, na podstawie Treści naszych Platform, należy zasięgnąć profesjonalnej bądź specjalistycznej porady.

Mimo zasadnych starań aby aktualizować informacje na Platformach, nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani poręczeń, wyrażonych lub dorozumianych, że Treści naszych Platform są dokładne, kompletne, autentyczne, niezawodne, stosowne, aktualne lub przedstawione w odpowiedniej kolejności.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasze Platformy są bezpieczne i wolne od robaków i wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie swojego sprzętu elektronicznego, programów komputerowych i platformy komputerowej, w celu uzyskania dostępu do naszych Platform. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe użytkowanie Platform przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych groźnych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Niedozwolone są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Platform, serwera, na którym Platformy się znajdują, bądź innego serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z naszymi Platformami Nie jest dozwolone atakowanie Platform za pośrednictwem ataku typu odmowa usług bądź też rozproszonego blokującego serwis (DDoS). Niezastosowanie się do niniejszego postanowienia skutkuje pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności, zgodnie z przepisami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie przypadki naruszenia prawa będą zgłaszane stosownym organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika. W przypadku takiego naruszenia dostęp użytkownika do witryny zostaje natychmiast zablokowany.

Łącza do naszych Platform

Użytkownik może umieścić łącza do naszej witryny pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, i nie szkodzi naszej renomie ani jej nie wykorzystuje do niewłaściwych celów. Użytkownik nie może umieszczać łączy, które sugerowałyby jakikolwiek rodzaj powiązania, zatwierdzenia czy wsparcia z naszej strony, w przypadku ich braku. Nie zezwala się na stosowanie łącza do naszych Platform w witrynie, której użytkownik nie jest właścicielem. Nasze Platformy nie mogą być wyświetlane w ramce innej witryny i zabrania się tworzenia łącza do jakichkolwiek części naszych Platform poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na umieszczanie łączy, bez uprzedzenia.

Łącza i zasoby stron trzecich na naszych Platformach

W przypadku, gdy nasze Platformy zawierają łącza do innych witryn i zasobów stron trzecich, łącza te mają służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprawujemy kontroli nad treściami tych witryn i zasobów oraz nie ponosimy za nie wyrażonej ani dorozumianej odpowiedzialności.

Obowiązujące przepisy

Nasze Platformy zostały stworzone i są nadzorowane przez Urząd Turystyki w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W związku z tym przepisy prawne Dubaju i w stosownych przypadkach przepisy federalne Zjednoczonych Emiratów Arabskich regulują niniejszy regulamin użytkowania, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych Platformach i niniejszym regulaminie użytkowania w każdej chwili.

Skontaktuj się z nami

Można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dubaitourism.ae .

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Platformy.

Top