Tato položka je nyní ve vašich oblíbených destinacích!

Přihlaste se nebo si vytvořte účet, abyste mohli ukládat oblíbené položky a dostávat doporučení šitá na míru vašim potřebám.

PřihlásitZaregistrujte se

Podmínky použití

Přečtěte si prosím naše podmínky použití, abyste lépe porozuměli pravidlům používání našich digitálních platforem a produktů.

Přejít do sekce

Základní informace

Výrazy „Dubai DET“, „my“, „nás“, „náš“ nebo „nám“ v těchto podmínkách použití se rozumí Úřad pro hospodářství a cestovní ruch a jeho přičleněné organizace, včetně například Dubai Festivals and Retail Establishment a Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Tyto podmínky použití (společně s jakýmikoli dokumenty, na které odkazují) stanovují podmínky, za jakých můžete využívat, ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel:

(a) kterékoli z našich webových stránek (včetně například webu www.visitdubai.com) a jakékoli nástroje v nich obsažené, včetně těch, které mohou být poskytovány třetími stranami (dále jen naše „webové stránky“), a 
(b) kterékoli z našich mobilních aplikací (včetně například mobilních aplikací Visit Dubai a Dubai Calendar) a jakékoli nástroje v nich obsažené (dále jen naše „mobilní aplikace“),
(c) kterékoli z našich stránek sociálních sítí a 
(d) kterékoli z našich jiných technologických platforem v jakékoli formě
(společně označované jako „naše Platformy“).

Než začnete naše Platformy používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky použití, protože se vztahují na vaše používání, přístup, procházení nebo uživatelskou registraci pro naše Platformy. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek použití pro případné budoucí použití.

Používáním našich Platforem potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky použití a že souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte naše Platformy používat.

Další platné podmínky

Tyto podmínky použití odkazují na naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které se na vaše používání našich Platforem rovněž vztahuje. Našeprohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje podmínky, za kterých zpracováváme od vás získané nebo vámi poskytnuté osobní údaje. Používáním našich Platforem potvrzujete, že souhlasíte s dodržováním našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a zaručujete, že veškeré vámi poskytnuté údaje jsou přesné a správné. Pokud s podmínkami našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, nesmíte naše Platformy používat.

Dubai DET, nebo třetí strana, může poskytnout nástroje nebo odkazy na jiné webové stránky, aplikace, zdroje a/nebo služby provozované třetími stranami, které se používají na našich Platformách nebo do nich byly jinak integrovány či s nimi propojeny (dále jen jednotlivá „externí služba“). Pokud se spojíte s poskytovatelem externí služby, interagujete s třetí stranou, nikoli s Dubai DET. Pokud se rozhodnete využívat externí službu, takové používání bude podléhat aktuálnímu znění podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů takového poskytovatele externí služby. Přečtěte si prosím a vezměte na vědomí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů každé externí služby, kterou využijete. Přístup k externí službě a/nebo její využívání je na vaše vlastní riziko. V maximální míře povolené platnými zákony Dubai DET nepřijímá a neponese jakoukoli odpovědnost za vaše používání externí služby, včetně například přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu takové externí služby. Jsou-li ustanovení podmínek použití poskytovatele externí služby v rozporu s těmito podmínkami použití, pak budou při používání takových externích služeb určující samostatné podmínky použití poskytovatele externí služby.

Odkazy na podmínky použití poskytovatelů externích služeb, které se mohou vztahovat k těmto podmínkám použití, jsou například tyto:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Aktuální verze najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele externí služby. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není úplný a je vaší odpovědností před použitím externích služeb třetí strany vyhledat a přečíst si nejaktuálnější verze podmínek každého poskytovatele externí služby. Ačkoli se snažíme zajistit, aby byl tento seznam aktuální a úplný, nelze to zaručit.

Věkové omezení

Pokud je vám méně než 21 let (dále jen „nezletilá osoba“), můžete naše Platformy využívat pouze pod dohledem osoby, která je vaším rodičem nebo opatrovníkem. Nezletilé osoby mohou naše Platformy používat pouze se souhlasem svých rodičů nebo opatrovníků (dále jen „rodičovský souhlas“). Nezletilá osoba může naše Platformy používat pouze po registraci e-mailové adresy rodiče nebo opatrovníka prostřednictvím našich Platforem. Tuto e-mailovou adresu použijeme k vyžádání souhlasu od rodiče nebo opatrovníka s registrací nezletilé osoby. Teprve po obdržení tohoto souhlasu bude možné dokončit registraci nezletilé osoby k používání našich Platforem.

Přístup na naše Platformy

Nezaručujeme nepřetržitou dostupnost našich Platforem nebo jakéhokoli obsahu na nich. Přístup na naše Platformy je povolen na základě dočasně uděleného povolení. Naše Platformy nebo kteroukoli jejich část můžeme bez předchozího oznámení kdykoli pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit. Neponeseme vůči vám jakoukoli odpovědnost za to, pokud budou naše Platformy z jakéhokoliv důvodu, v jakýkoliv čas a na jakkoliv dlouhou dobu nedostupné.

Nesete odpovědnost za učinění veškerých kroků nezbytných pro získání přístupu k našim Platformám.

Rovněž nesete odpovědnost za to, aby se všechny osoby, které budou mít přístup na naše Platformy prostřednictvím vašeho internetového připojení, seznámily s těmito podmínkami použití a dalšími platnými podmínkami a tyto podmínky dodržovaly.

Práva duševního vlastnictví

Dubai DET je vlastníkem (a v příslušných případech držitelem licence) veškerých práv duševního vlastnictví (jak je definováno níže) k Obsahu (jak je definován níže), která jsou chráněna autorskými zákony Spojených arabských emirátů a mezinárodními autorskými zákony a smlouvami. Veškerá tato práva jsou vyhrazena.

V těchto podmínkách použití „práva duševního vlastnictví“ znamenají práva duševního vlastnictví a zahrnují: (i) autorské právo, patenty, práva na databáze a práva na ochranné známky, designy, know-how a důvěrné informace (ať již zaregistrované nebo nezaregistrované); (ii) žádosti o registraci a právo žádat o registraci u kterýchkoli těchto práv; (iii) veškerá ostatní práva duševního vlastnictví a ekvivalentní nebo podobné formy ochrany existující kdekoli na světě; a (iv) jakékoli licence, povolení nebo práva k používání získaná od třetí strany, která je vlastníkem duševního vlastnictví, k používání Obsahu na našich Platformách; a „Obsah“ znamená naše Platformy včetně například HTML kódu, textu, grafiky, log, ikon tlačítek a obrázků, audioklipů, videoklipů, digitálních stahování, datových kompilací (a také organizaci a rozložení našich Platforem), software a jiný obsah, včetně poskytovatelů externích služeb, zveřejněných a zpřístupněných vám na našich Platformách.

Není-li v těchto podmínkách použití výslovně stanoveno jinak, Obsah smíte zobrazovat a reprodukovat pouze pro vlastní osobní a nekomerční použití. Kromě dočasné kopie v mezipaměti počítače a jediné trvalé kopie pro vaše osobní použití nesmíte Obsah zcela ani zčásti v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky dále používat, uchovávat, reprodukovat, publikovat, pozměňovat nebo přenášet bez našeho předchozího písemného schválení nebo písemného schválení příslušného vlastníka práv duševního vlastnictví nebo poskytovatele licence.

Zejména pak nesmíte jakýkoli Obsah použít k vytvoření, vedení nebo poskytnutí vlastních publikací, webových stránek nebo dalších distribučních prostředků.

Pokud si jakoukoli část našeho Obsahu vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat náš Obsah (včetně toho, jak je povoleno v těchto podmínkách použití) okamžitě pozbývá platnosti a jste povinni dle našeho výhradního uvážení vrátit nebo zničit veškeré pořízené kopie Obsahu.

Žádný Obsah zobrazený na našich Platformách nelze vykládat jako udělení užívacího práva ve vztahu k jakémukoli logu, tiráži nebo ochranné známce na nich zobrazené bez výslovného písemného souhlasu vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví nebo poskytovatele licence.

Právní informace

Naše Platformy poskytujeme „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“.

V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy Dubai DET odmítá a vylučuje veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, včetně například předpokládaných záruk poskytovatelů služeb, obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše Platformy nebo jakýkoli Obsah. Dubai DET neponese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, včetně například přímých, nepřímých, náhodných nebo následných škod, ať už vyplývajících ze smlouvy (včetně nedbalosti) či jinak, i v případě jejich předvídatelnosti, které vyplývají nebo souvisejí s:

 • používáním nebo nemožností používat naše Platformy, včetně jakýchkoli nástrojů používaných nebo jinak propojených či integrovaných s našimi Platformami, nebo
 • používáním nebo spoléháním na jakýkoli Obsah zobrazený na našich Platformách, včetně jakéhokoli Obsahu zobrazeného na jakýchkoli nástrojích používaných nebo jinak propojených či integrovaných s našimi Platformami, nebo
 • používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah webových stránek propojených s našimi Platformami, nebo
 • používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah nebo nástroje poskytovatele externích služeb, které mohou být propojeny nebo integrovány s našimi Platformami, včetně například jakýchkoli finančních údajů.

Pokud jste komerčním uživatelem, vezměte na vědomí zejména to, že neponeseme odpovědnost za:

 • ztrátu zisku, prodeje, obchodní činnosti nebo příjmu,
 • přerušení obchodní činnosti,
 • ztrátu očekávaných úspor,
 • ztrátu obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti, nebo
 • za jakékoli nepřímé či následné ztráty nebo škody.

Pokud jste běžným uživatelem, vezměte prosím na vědomí, že naše Platformy poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že naše Platformy nebudete používat k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům. Neneseme vůči vám jakoukoli odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu obchodní činnosti, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Neponeseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou virem, distribuovaným útokem vedoucím k odepření služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál v důsledku používání našich Platforem nebo stažení jakéhokoli obsahu z nich nebo jakékoli webové stránky, na kterou naše Platformy odkazují.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které naše Platformy odkazují. Tyto odkazy nelze vykládat jako naše schválení obsahu odkazovaných stránek. Neponeseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jejich použití.

Aktivity nebo akce na našich Platformách nemusí být vhodné pro vás nebo vaši rodinu a Dubai DET neposkytuje doporučení ohledně vhodnosti nebo nevhodnosti takových aktivit nebo akcí.

Dubai DET neponese odpovědnost vůči žádné osobě nebo subjektu za jakoukoli újmu na zdraví, ztrátu nebo škodu způsobenou nebo údajně způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku používání nebo výkladu materiálu, nebo v důsledku účasti na jakékoli aktivitě nebo akci uvedených na našich Platformách. Dubai DET neponese odpovědnost za jednání, nejednání nebo doporučení jakékoli třetí strany, které Dubai DET přinesl uživatelům v rámci našich Platforem nebo jinak jejich prostřednictvím.

Změny a aktualizace těchto podmínek použití

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli upravit změněním této stránky. Tuto stránku čas od času navštivte a seznamte se s případnými provedenými změnami, které jsou pro vás závazné.

Třetí strany poskytující externí služby mohou své podmínky použití čas od času změnit a vyhrazují si právo tak učinit. Dubai DET nemusí tyto podmínky vždy ihned aktualizovat, aby tyto změny reflektovaly, a nemůže zaručit, že odkazy na webové stránky třetí strany jsou vždy platné a použitelné.

Změny a aktualizace na našich Platformách

Naše Platformy můžeme čas od času aktualizovat a můžeme kdykoli změnit jejich Obsah. Vezměte však na vědomí, že Obsah na našich Platformách může být v jakýkoliv daný okamžik zastaralý a nemáme žádnou povinnost ho aktualizovat. Nezaručujeme, že naše Platformy nebo jakýkoli Obsah na nich bude bez chyb, omylů nebo vad, ať již materiálních nebo jiných, a nepřijímáme v souvislosti s nimi žádnou odpovědnost.

Odmítnutí záruky spolehlivosti informací

Obsah na našich Platformách je poskytován pouze jako obecné informace. Na Obsah nelze pohlížet jako na rady, na které je možné se bezvýhradně spolehnout. Před tím, než na základě Obsahu na našich Platformách učiníte jakýkoliv krok nebo se jakéhokoliv kroku naopak zdržíte, měli byste se poradit s profesionálem nebo specialistou.

Ačkoli vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na našich Platformách, neposkytujeme jakékoli výslovné nebo předpokládané prohlášení nebo záruky toho, že Obsah našich Platforem je přesný, úplný, autentický, spolehlivý, vhodný, aktuální nebo správně řazený.

Viry

Nezaručujeme, že naše Platformy budou za všech okolností bez chyb nebo chráněny před viry. Nesete odpovědnost za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu na naše Platformy. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

Naše Platformy nesmíte zneužívat pro vědomé zavedení virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo dalších zákeřných nebo technologicky škodlivých materiálů. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše Platformy, na server, na němž jsou naše Platformy uloženy, nebo na jakékoli jiné servery, počítače nebo databáze spojené s našimi Platformami. Nesmíte na naše Platformy provádět útoky vedoucí k odepření služby nebo distribuované útoky vedoucí k odepření služby. Porušením tohoto ustanovení se dopustíte spáchání trestného činu v rozporu se zákony Spojených arabských emirátů. Jakékoli takové porušení nahlásíme příslušným úřadům a budeme s nimi spolupracovat odhalením vaší totožnosti. V případě takového porušení vaše právo používat naše Platformy okamžitě zaniká.

Odkazy na naše Platformy

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za podmínky, že tak učiníte způsobem, který je čestný a legální a který nepoškozuje naši pověst nebo jí naopak nezneužívá. Odkaz nesmí navozovat dojem jakékoli formy spojení, schválení nebo doporučení z naší strany v případě, kde žádné takové spojení, schválení nebo doporučení neexistuje. Nesmíte zveřejnit odkaz na naše Platformy na žádné webové stránce, kterou nevlastníte. Naše Platformy nesmí být začleněny do jakékoli jiné stránky. Kromě domovské stránky nesmíte vytvářet odkazy na jiné části našich Platforem. Vyhrazujeme si právo bez předchozího oznámení zrušit oprávnění k vytváření odkazů.

Odkazy a zdroje třetích stran na našich Platformách

Odkazy a zdroje třetích stran na našich Platformách

Tam, kde naše Platformy obsahují odkazy na další webové stránky nebo zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytnuty pouze pro informační účely. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů a za takový obsah třetích stran nepřijímáme žádnou výslovnou ani předpokládanou odpovědnost.

Rozhodné právo

Naše Platformy vytváří a řídí Dubai DET v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Tyto podmínky použití se proto řídí zákony města Dubaje a příslušnými federálními zákony Spojených arabských emirátů, aniž by uváděly v platnost jakékoli principy střetu zákonů. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny našich Platforem a těchto podmínek použití.

Podmínky dubajského městského úřadu – pokyny k návštěvě Dubajské pouštní přírodní rezervace

 1. Vezměte v úvahu požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a dodržujte veškeré příslušné právní předpisy.
 2. Zdržte se poškozování nebo znečišťování přírodního prostředí rezervace a zajistěte odpovídající likvidaci veškerého odpadu.
 3. Dodržujte standardy týkající se bezpečnosti volně žijících zvířat, zejména s ohledem na jejich pohyb, například ptáků a plazů. Neničte hnízda, neubližujte mláďatům ani se je nepokoušejte z jakéhokoli důvodu chytit. O jakýchkoli nehodách nebo zraněních volně žijících zvířat informujte odbor životního prostředí dubajského městského úřadu.
 4. Neodchylujte se od plánované trasy, protože tím můžete poškodit nebo usmrtit určité druhy rostlin nebo zvířat a poškodit ekosystém v okolí.
 5. Nevydávejte hlasité zvuky a chovejte se co nejtišeji. Řiďte se pokyny platnými pro jednotlivá místa, které jsou uvedeny na cedulích.
  1.  

Kontaktujte nás

Pro kontakt s námi prosíme použijte e-mailovou adresu info@dubaitourism.ae nebo klikněte sem.

Děkujeme vám za návštěvu našich Platforem.