זה עכשיו אחד הנבחרים שלכם!

התחברו או צרו חשבון כדי לשמור את המועדפים שלכם ולקבל המלצות מותאמות אישית.

התחברותהירשמו

שימוש במותג

הלוגו של דובאי (Dubai) והסימנים הקשורים אליו הם בבעלות בלעדית של משרד התיירות ושיווק המסחר (Department of Tourism & Commerce Marketing) של ממשלת דובאי. נא לקרוא להלן את הנחיות השימוש עבור כל נכסי המותג.

עברו אל סעיף

מבוא להנחיות

הלוגו של דובאי (Dubai) והסימנים הקשורים (להלן "הסימנים") הם בבעלות ממשלת דובאי, משרד התיירות ושיווק המסחר (DTCM) ואין להעתיק, לשכפל או להשתמש בהם בכל אופן שהוא פרט לאופן שהותר במפורש בזאת. מעת לעת, DTCM עשויה לוודא כי הסימנים זמינים להורדה ו/או לשימוש על ידי הציבור, ותנאי שימוש אלה יחולו על ההרשאות והמגבלות לגבי השימוש בסימנים אלה בהתאמה. DTCM שומרת על הזכות לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת, וללא מתן הודעה מוקדמת, על ידי פרסום תנאי שימוש עדכניים באתר זה. ביקור באתר זה ו/או הורדת הסימנים, השגת גישה אליהם או שימוש בהם בכל אופן שהוא יציינו את הסכמתכם לתנאי השימוש האלה.

1. שימוש מוגבל מותר

בכפוף לדרישות לגבי השימוש ולמגבלות על השימוש כפי שנקבעו בזאת, ניתן להשתמש בסימנים אך ורק במקרים אלה: 

(א) שימוש אישי שאינו מסחרי: ניתן להשתמש בסימנים באופן שאינו בלעדי לשימוש אישי שאינו מסחרי, בלבד.  ההרשאה שניתנת בזאת אינה ניתנת להעברה או להמחאה לאדם ו/או לישות כלשהם. הבעלות וכל הזכויות בסימנים יישארו בידי DTCM בכל עת. יש לנקוט כל אמצעי סביר על מנת להבטיח כי השימוש בסימנים יהיה אך ורק למטרות שנקבעו בזאת וכי לא יותר כל שימוש בלתי מורשה בסימנים.

למעט האמור לעיל, אין להשתמש בסימנים לכל מטרה אחרת כלשהי ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.

2. דרישות לגבי שימוש

(א)  הנחיות מותג.  יש להשתמש בסימנים אך ורק בהתאם להנחיות כפי שניתנו על ידי DTCM. לכל שאלה או בקשת הבהרה לגבי שימוש הולם בהנחיות, אנא פנו אלינו.

(ב)  ייחוס.  על המשפט הבא להופיע בכל מדיה שבה נעשה שימוש בסימנים: הלוגו של דובאי (Dubai) הוא סימן מסחר רשום של ממשלת דובאי, משרד התיירות ושיווק המסחר והשימוש בו נעשה ברישיון על פי תנאי השימוש שנמצאים תחת תנאי שימוש

3. מגבלות על השימוש

(א)  ללא שימוש מסחרי. אין להשתמש בסימנים בכל אופן שהוא לשם רווח מסחרי ישיר או עקיף ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.

(ב)  ללא שימוש למטרות תסחור. אין להשתמש בסימנים בפריטי תסחור כלשהם, כמו למשל: חולצות T, ספלים, מזכרות, כרטיסים ו/או מוצרים אחרים ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.

(ג)  ללא פרסומות.  אלא אם כן צוין אחרת כאן, אין להשתמש בסימנים בכל חומר פרסומי או שיווקי שהוא ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.

(ד)  ללא פגיעה בטיב הסימנים או במה שמייצגים (Disparagement). אין להשתמש בסימנים ו/או להדפיסם בכל אופן שהוא אשר יגרום או סביר שיגרום נזק או פגיעה בשם הטוב, בתדמית ובמוניטין של אמירות דובאי, איחוד האמירויות הערביות ו/או DTCM.

(ה)  רגישות ציבורית. אין להשתמש בסימנים בכל אופן שהוא אשר ייצור או סביר שייצור קישור לכל חומר ו/או תוכן רגיש מבחינה פוליטית, שאינו עולה בקנה אחד עם החוקים והמדיניות הציבורית של איחוד האמירויות הערביות. 

(ו)  הגנה על זכויות. אין להשתמש בסימנים בכל אופן שהוא אשר עלול לפגוע בזכויות של DTCM בסימנים או בנוגע אליהם או בערך של הסימנים או אשר יפגע בכל אופן אחר ב-DTCM.   

(ז)  ללא הבעת תמיכה או קשר. אין להשתמש בסימנים בכל אופן שהוא אשר ממנו משתמע קשר או תמיכה של אמירות דובאי, ממשלת דובאי או DTCM בכל חברה, מוצר או שירות שהם ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.  

(ח)  ללא שינוי. אין לשנות, לחתוך, לרטש, לערוך ו/או להמיר בכל אופן שהוא. אין ליצור סימנים נגזרים אשר כוללים ו/או מבוססים על הסימנים ללא אישור מראש ובכתב מאת DTCM.

DTCM שומרת על כל הזכויות בקשר לסימנים שלא נזכרו בזאת, ותהיה רשאית להגביל האופן מלא את השימוש בסימנים ו/או להטיל מגבלות נוספות בקשר לשימוש בסימנים בכל מקרה לגופו.

4. הזכויות של DTCM

(א)  הזכות לפקח.  ל-DTCM יש הזכות לפקח על כל שימוש בסימנים וכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש שינוי ו/או הסרה מיידיים של הסימנים מכל חומר שהוא (בין אם בפורמט דיגיטלי ו/או במדיה מודפסת).

(ב)  דרישה לחדול ולהימנע מכל פעולה. DTCM רשאית, בכל עת, לדרוש ממך לחדול ולהימנע מכל שימוש נוסף בסימנים וכן, לפי בחירתה, להחזיר ל-DTCM או להשמיד או למחוק את כל החומרים שנושאים את הסימנים או, לפי בחירתה, לנקוט כל אמצעי סביר על מנת להבטיח את הסרת הסימנים וכן עותקים כלשהם של הסימנים שנמצאים בשימוש או שהופצו. עם מסירת הודעה כזו, כל הזכויות שניתנו בזאת לגבי הסימנים יסתיימו באופן מיידי וללא כל פעולה או הודעה נוספת יחזרו לידי DTCM.

5. שאלות

לשאלות נוספות לגבי השימוש בסימנים או לגבי שימוש בסימנים שלא נכלל בתנאי השימוש הכלליים, אנא צרו עמנו קשר.