Användarvillkor

Senast ändrad: 14 augusti 2018, se arkiverade versioner.

Bakgrund

"Dubai Tourism", "Vi", "vi", "vår" eller "oss" i användarvillkoren står för Department of Tourism and Commerce Marketing och dess dotterbolag, inklusive men inte begränsat till Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events och Dubai Calendar.

Användarvillkoren (och de dokument som hänvisas till häri) beskriver de villkor som gäller när du besöker eller använder något av följande, som gäst eller som registrerad användare:

(a) någon av våra webbplatser (inklusive men inte begränsat till www.visitdubai.com) med tillhörande mikrowebbplatser och verktyg (i fortsättningen kallade "våra Webbplatser"),
(b) någon av våra mobilappar (inklusive men inte begränsat till mobilapparna för Visit Dubai och Dubai Calendar) med tillhörande verktyg (i fortsättningen kallade "våra Mobilappar"),
(c) någon av våra sociala mediesidor och
(d) alla våra övriga tekniska plattformar, oavsett format
(tillsammans kallade "våra Plattformar").

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda dig av våra Plattformar, eftersom villkoren gäller när du använder, till exempel besöker, surfar och registrerar dig på, våra Plattformar. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av användarvillkoren för att kunna hänvisa till i framtiden.

Genom att använda våra Plattformar bekräftar du att du accepterar användarvillkoren och att du går med på att följa dem. Om du inte accepterar användarvillkoren får du inte använda dig av våra Plattformar.

Andra tillämpliga villkor

Användarvillkoren hänvisar till vår integritetspolicy, som också gäller när du använder våra Plattformar. Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du ger oss. När du använder våra Plattformar godkänner du vår integritetspolicy och du intygar också att alla uppgifter som du ger är riktiga. Om du inte accepterar villkoren i vår integritetspolicy får du inte använda dig av våra Plattformar.

Dubai Tourism, eller en utomstående tjänsteleverantör, kan hänvisa till verktyg eller länka till andra webbplatser, appar, informationsmaterial och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part och som har använts på, eller på annat sätt integrerats eller kan kopplas till, våra Plattformar (i fortsättningen benämnt "Extern tjänst"). När du kontaktar leverantören av en Extern tjänst interagerar du med en tredje part, inte Dubai Tourism. Om du väljer att använda en Extern tjänst är den underkastad de användarvillkor och den integritetspolicy som gäller för den tredje part som tillhandahåller den Externa tjänsten. Dessa uppdateras med jämna mellanrum. Se till att du läser och förstår användarvillkoren och integritetspolicyn för leverantören av de Externa tjänster du använder dig av. Du besöker och/eller använder dig av en Extern tjänst på egen risk. I hela den utsträckning som lagen tillåter tar Dubai Tourism inget ansvar för och har inga skyldigheter vad beträffar din användning av en Extern tjänst, inklusive men inte begränsat till riktigheten, pålitligheten och innehållet för den Externa tjänsten. Om föreskrifterna i användarvillkoren för leverantören av den Externa tjänsten skiljer sig från våra användarvillkor är det villkoren för leverantören av den Externa tjänsten som gäller när du använder dig av den Externa tjänsten.

Länkar till användarvillkor för leverantörer av Externa tjänster, som dessa användarvillkor hänvisar till (ej uttömmande uppräkning):

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
http://www.xe.com/legal/dfs.php
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Besök webbplatsen för leverantören av den Externa tjänsten för att få den senaste versionen. Observera att listan inte är uttömmande och att det är ditt ansvar att hitta och granska de senaste versionerna av användarvillkoren för leverantören av en Extern tjänst innan du använder den Externa tjänsten. Även om vi gör vårt yttersta för att listan ska vara uppdaterad och fullständig kan vi inte ge garantera att den är det.

Åldersgräns

Om du är under 18 år ("Minderårig") kan du bara använda våra Plattformar under överinseende av en person med föräldraansvar för dig (det vill säga en förälder eller förmyndare). Minderåriga kan endast använda våra Plattformar med förälders eller förmyndares samtycke ("Förälders samtycke"). En Minderårig kan bara använda våra Plattformar på tillåtet sätt genom att registrera en förälders eller förmyndares e-postadress på våra Plattformar. Vi använder e-postadressen för att inhämta samtycke från förälder eller förmyndare att registera den Minderåriga. Den Minderåriga kan inte fullfölja registreringen för att använda våra Plattformar innan vi inhämtat samtycket.

Tillgång till våra plattformar

Vi garanterar inte att våra Plattformar, eller dess Innehåll, alltid är tillgängligt och fungerar utan störningar. Användning av våra Plattformar sker i mån av tillgänglighet. Vi kan stänga av, dra in, ta bort eller ändra alla delar av våra Plattformar utan att först meddela detta. Vi har inget ansvar gentemot dig om våra Plattformar av någon anledning är otillgängliga under en tidsperiod.

Du ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kunna komma åt våra Plattformar.

Du ansvarar även för att alla personer som får tillgång till våra Plattformar genom din internetuppkoppling känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

Immateriella rättigheter

Dubai Tourism äger (och, om tillämpligt, är licensinnehavare till) alla immateriella rättigheter (som beskrivs nedan) som skyddas av Förenade Arabemiraten och internationella upphovsrättighetslagar och avtal. Alla sådana rättigheter förbehålls.

"Immateriella rättigheter" i våra användarvillkor innefattar: (i) copyright, patent, databasrättigheter och rättigheter till varumärken, mönster, kunskap och sekretessbelagd information (vare sig rättigheterna är registrerade eller inte); (ii) verktyg för registrering av, och rätten att registrera, någon av ovannämnda rättigheter; (iii) alla övriga immateriella rättigheter och motsvarande eller liknande former av skydd som finns var som helst i världen; (iv) alla licenser, tillstånd eller användarrättigheter som erhållits av en tredjepartsägare till immateriella rättigheter för att använda Innehåll på våra Plattformar; och "Innehåll" i betydelsen våra Plattformar, inklusive men inte begränsat till underliggande HTML, text, grafik, loggor, knappsymboler och bilder, ljudklipp, videoklipp, digitala nedladdningar datakompilationer (liksom struktur och layout för våra Plattformar), program och annat innehåll, inklusive från leverantörer av Externa tjänster, som publicerats och gjorts tillgängligt för dig på våra Plattformar.

Om inget annat uttryckligen anges på annan plats i våra användarvillkor får du kopiera och visa Innehållet i privat, icke-kommersiellt syfte. Med undantag för den tillfälliga kopia som lagras i din dators cacheminne och en permanent kopia för din egen räkning får Innehållet inte användas, lagras, reproduceras, publiceras, ändras eller överföras i någon form eller på något sätt, i sin helhet eller delvis, utan vårt skriftliga förhandsgodkännande eller skriftligt godkännande från innehavaren av, eller licensgivaren till, de immateriella rättigheter som berörs.

I synnerhet får du inte använda något Innehåll för att upprätta, underhålla eller få material till, eller hjälpa till att etablera, underhålla eller få material till, dina egna publikationer, internetplats eller andra distributionsmedel.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vårt Innehåll i strid med våra användarvillkor kommer din rätt att använda Innehållet (även på det sätt som tillåts enligt användarvillkoren) att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt gottfinnande, returnera eller förstöra eventuella kopior av Innehållet som du har gjort.

Inget som visas på våra Plattformar ska betraktas som att det tillåter användning av någon logotyp, huvudrubrik eller varumärke som visas på dem utan skriftligt medgivande från innehavaren av, eller licensgivaren till, de immateriella rättigheter som berörs.

Ansvarsfriskrivning

Våra Plattformar tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgång.

I den utsträckning som lagen tillåter avsäger sig Dubai Tourism allt ansvar och alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier från tjänsteleverantörer, rörande kompetensen, säljbarheten och lämpligheten för ett visst ändamål, framställningar eller andra villkor som kan gälla för våra Plattformar eller vårt Innehåll. Dubai Tourism är inte ansvarigt för förlust eller skada, inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador, oförutsedda utgifter, skadeståndsersättningar eller andra följdskador, vare sig det anges i ett kontrakt (inklusive försumlighet) eller om skadan, även i förutsägbara fall, uppkommer vid eller i samband med:

  • användning av, eller oförmåga att använda, våra Plattformar inklusive alla verktyg som används på, eller på annat sätt är kopplade till eller integrerade med, våra Plattformar eller
  • användning av eller förlitande på det Innehåll som visas på våra Plattformar, inklusive innehåll som visas via verktyg som används på, eller på annat sätt är kopplade till eller integrerade med, våra Plattformar eller
  • användning av eller förlitande på det innehåll som visas på webbplatser som våra Plattformar länkar till eller
  • användning av eller förlitande på innehåll eller verktyg från en leverantör av en Extern tjänst som är kopplade till, eller som på annat sätt integrerade med, våra Plattformar, inklusive, men inte begränsat till, finansiella uppgifter.

Om du är en företagare som använder våra Plattformar ber vi dig notera att vi särskilt avsäger oss allt skadeståndsansvar för:

  • förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller inkomst;
  • avbrott i verksamheten;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende eller
  • eventuell indirekt eller påföljande förlust eller skada.

Om du är en privatperson som använder våra Plattformar ber vi dig notera att du endast får använda våra Plattformar för hemmabruk och i privat syfte. Du godkänner att inte använda våra Plattformar i kommersiellt syfte eller företagsverksamhet och vi är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig för eventuell förlust av vinst eller verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi är inte skadeståndsskyldiga för eventuell förlust eller skada som orsakas av virus, Distributed Denial-of-Service-attacker (DDoS-attacker), eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, programvara, data eller annat egenutvecklat material via användningen av våra Plattformar eller nedladdning av något innehåll från dem eller någon annan webbplats som våra Plattformar länkar till.

Vi tar inget ansvar för det innehåll som finns på webbplatser som våra Plattformar länkar till. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi stöder dessa länkade webbplatser. Vi tar inget ansvar för några förluster eller skador som kan uppstå vid användning av dessa webbplatser.

Aktiviteter eller evenemang som presenteras på våra Plattformar kanske inte är lämpliga för dig eller din familj och Dubai Tourism ger inga råd angående hur lämpliga eller olämpliga dessa aktiviteter eller evenemang är.

Dubai Tourism kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt inför någon person eller företag för personskada, förlust eller materiella skador som uppstått, eller påståtts uppstå, direkt eller indirekt, på grund av användning eller tolkning av material, eller deltagande i en aktivitet eller ett evenemang, som presenteras på våra Plattformar. Dubai Tourism kan inte hållas ansvarigt för bristande information eller råd från tredje part, som har presenterats för Dubai Tourisms användare som en del av, eller på annat sätt via, våra Plattformar.

Ändringar i våra användarvillkor

Vi har rätt att revidera användarvillkoren när som helst genom att göra ändringar på denna sida. Kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att se eventuella ändringar eftersom de är bindande.

Tredjepartsleverantörer av Externa tjänster kan ändra sina användarvillkor med jämna mellanrum och förbehåller sig rätten att göra det. Dubai Tourism kanske inte omedelbart uppdaterar dessa villkor för att visa ändringarna och kan därför inte garantera att länkarna till tredje parts webbplatser är aktuella eller fungerande.

Ändringar och uppdateringar på våra Plattformar

Vi kan uppdatera våra Plattformar med jämna mellanrum och när som helst göra ändringar i Innehållet. Observera dock att allt Innehåll på våra Plattformar när som helst kan bli föråldrat och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det. Vi garanterar inte att våra Plattformar, eller något av dess Innehåll, är fritt från felaktigheter, utelämnanden eller andra brister, materiella eller andra, och tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av sådana brister.

Förlita dig inte på informationen

Innehållet på våra Plattformar tillhandahålls endast som allmän information. Det är inte avsett att ge råd som du ska förlita dig fullständigt på. Du måste ta råd från en specialist eller yrkeskunnig innan du handlar efter, eller undgår att handla efter, något i enlighet med det Innehåll som finns på våra Plattformar.

Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på våra Plattformar, så kan vi inte göra några utfästelser eller garantier, vare sig skriftliga eller underförstådda, att Innehållet på våra Plattformar är korrekt, fullständigt, oförfalskat, pålitligt, uppdaterat eller anges i rätt ordning.

Virus

Vi kan inte garantera att våra Plattformar är säkra från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera ditt IT-system, datorprogram och plattform för att få tillgång till våra Plattformar. Du bör använda ett eget antivirusprogram.

Du får inte missbruka våra Plattformar genom att medvetet lägga in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt. Du får inte försöka få oauktoriserad tillgång till våra Plattformar, den server som våra Plattformar ligger på eller en server, dator eller databas som är ansluten till våra Plattformar. Du får inte attackera våra Plattformar genom en DoS-attack eller en DDoS-attack. Om du bryter mot dessa föreskrifter begår du ett brott enligt Förenade Arabemiratens lagar. Vi rapporterar alla sådana brott till polisen och vi kommer att delge polisen dina identitetsuppgifter om du misstänks för brott. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda dig av våra Plattformar med omedelbar verkan.

Länkar till våra Plattformar

Du får länka till vår hemsida, om du gör detta på ett rimligt och lagligt sätt som inte skadar eller drar fördel av vårt anseende. Du får inte länka på ett sådant sätt att du antyder ett samarbete, godkännande eller stöd från vår sida som inte finns. Du får inte länka till våra Plattformar från en webbplats som inte ägs av dig. Våra Plattformar får inte utgöra stommen för någon annan webbplats, och du får inte heller länka till någon del av våra Plattformar förutom vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka vårt godkännande av sådana länkar utan att meddela det i förväg.

Tredjepartslänkar och tredjepartmaterial på våra Plattformar

Om våra Plattformar innehåller länkar till andra webbplatser eller material som levereras av tredje part är det enbart i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller i sådant material och tar inget ansvar, och kan inte hållas skadeståndsskyldiga, uttryckligen eller underförstått, för sådant innehåll från tredje part.

Tillämpliga lagar

Våra Plattformar har utformats och kontrolleras av Dubai Tourism i Dubai, Förenade Arabemiraten. Dessa användarvillkor lyder därför under Dubais lagar och, där det är tillämpligt, Förenade Arabemiratens federala lagar, utan någon tillämpning av principer om lagkonflikter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på våra Plattformar och i våra användarvillkor.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@dubaitourism.ae .

Tack för att du besöker våra Plattformar.

Top